Reklama

Biznes

Strategia do 2020 roku przyjęta. Będzie cały czas monitorowana

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 27.08.2013
6899_4986_Urzad-wojewodzki
Share
Udostępnij
Podczas wczorajszej sesji sejmiku odbyło się drugie czytanie projektu strategii woj. podkarpackiego do roku 2020. Następnie sejmik przyjął ten dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020”, z uwzględnieniem wcześniej przegłosowanych poprawek.  – Strategia będzie cały czas monitorowana i będzie podlegać ocenie, w jakim stopniu są realizowane kierunki przyjęte w tym dokumencie – zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek województwa Władysław Ortyl. 

W porównaniu z poprzednim dokumentem zredukowano – z ośmiu do czterech – liczbę obszarów działań strategicznych. Są to:
  • Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – celem jest rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne, inteligentne specjalizacje. 
  • Kapitał ludzki i społeczny – traktowane jako czynniki wzrostu poziomu edukacji, budowania aktywności obywatelskiej, a także poprawy poziomu życia mieszkańców.
  • Sieć osadnicza – celem jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej, tak aby można było nie tylko lepiej dojechać na Podkarpacie, ale także lepiej poruszać się wewnątrz województwa.
  • Środowisko i energetyka – celem jest utrzymanie dobrego stanu środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i racjonalne wykorzystanie energii, a także zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie ich negatywnych skutków.
Prace nad strategią rozpoczęły się w 2011 r. i były prowadzone – jak to określił marszałek – w „systemie uspołecznionym”, tzn. projekt dokumentu był konsultowany podczas spotkań, które odbyły się w każdym powiecie. Powołano także zespoły zadaniowe i podzespoły tematyczne, zajmujące się poszczególnymi obszarami działań strategicznych i priorytetami tematycznymi, wskazanymi w założeniach do strategii. Do pracy w tych gremiach zaproszono ekspertów z odpowiednich dziedzin.
 
Strategia będzie teraz wdrażana poprzez takie instrumenty realizacyjne jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zintegrowane z nią programy strategiczne, jak np. Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad czy Program Strategiczny „Błękitny San”, stanowiące rozwinięcie i uszczegółowienie jej zapisów, jak również Podkarpackie Forum Terytorialne – powoływane przez marszałka, pełniące funkcje koordynacyjne i monitorująco-ewaluacyjne, a zarazem będące płaszczyzną dyskusji o kierunkach rozwoju regionu, jak również wymiany informacji i doświadczeń. 
 
Szczególną rolę w procesie realizacji Strategii będzie odgrywał samorząd województwa podkarpackiego. Ma to być nie tylko rola wykonawcza, ale przede wszystkim kreacyjna, inspiracyjna, motywująca, a także koordynacyjna i kontrolna. 

Marszałek zapowiedział, że bardzo ważne będą monitorowanie i ewaluacja Strategii. 

Ważnym elementem tego systemu będzie Regionalne Obserwatorium Terytorialne województwa podkarpackiego, stanowiące część systemu w ramach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, monitorującego postępy realizacji polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy