Reklama

Biznes

RARR S.A. – od 20 lat wspiera rozwój Podkarpacia

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 05.06.2013
4889_RARR_1
Share
Udostępnij
20 lat temu powstała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Misją Agencji od chwili jej powstania było i nadal jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego, podnoszenie jakości i poziomu życia mieszkańców, promocja potencjału regionu, w tym również jego walorów turystycznych i przyrodniczych, a także kreowanie wizerunku Podkarpacia jako miejsca rozwiniętego gospodarczo i społecznie. Może najlepszym podsumowaniem tych 20 lat są słowa  Barbary Kuźniar-Jabłczyńskiej, prezesa Agencji w latach 1994-2008, że „nie ma w zasadzie takiego miejsca w województwie, gdzie by nie było widać śladu RARR-u”.
 
Agencja kieruje swoją ofertę przede wszystkim do małych i średnich podkarpackich przedsiębiorstw z branż produkcyjnych i usługowych. Stale współpracuje z przedstawicielami samorządów lokalnych wszystkich szczebli: Urzędem Marszałkowskim, starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin oraz związkami gmin. Partnerami w podejmowanych działaniach są także lokalne uczelnie i stowarzyszenia. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania czy Wyższa Szkoła Zarządzania w ramach wspólnych projektów były współorganizatorami wielu imprez: targów, seminariów, spotkań i konkursów.
 
Kapitał akcyjny RARR S.A. został utworzony częściowo ze środków budżetowych w postaci aportu wojewody rzeszowskiego oraz z akcji wykupionych przez samorządy gminne i miejskie,  banki, przedsiębiorstwa, fundusze i agencje rozwoju. Obecnie jedynym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, który posiada 100  proc. akcji. Według stanu na 31.12 2012 r.  kapitał zakładowy Agencji wynosi 23.993.000 zł.
 
Programy przedakcesyjne
 
W pierwszych latach istnienia Agencji priorytetem była realizacja programów przedakcesyjnych Phare – Struder, Phare – Rapid i Phare – Struder 2. Dzięki programowi  Phare – Struder w różnych formach szkoleń i kursów przekwalifikujących wzięło udział ponad 4 tys. przedsiębiorców, mieszkańców wsi, bezrobotnych. Przyznano  przedsiębiorcom 187 dotacji na kwotę ok. 5 mln ECU na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z tworzeniem, rozbudową, modernizacją zakładów pracy. Środki pomocowe z tego programu przekazywano także samorządom lokalnym z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację dróg. Program Phare–Rapid umożliwił RARR S.A. wsparcie małych projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej, dróg dojazdowych. Z kolei ze środków programu Phare-Struder 2 wyremontowano dwie zabytkowe kamienice położone na rzeszowskim rynku, przekazane wcześniej aportem przez wojewodę rzeszowskiego.  

Dziełem Agencji była także Małopolska Giełda Rolno-Towarowa, do której organizacji przystąpiono w 1995 r. 
 
W latach 2001-2004 Agencja  pełniła rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie podkarpackim, odpowiedzialnej za administrowanie środkami wsparcia dla  małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów Phare 2000 i Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. W 2004 r. RARR S.A. została wybrana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako instytucja wdrażająca dwa działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa. 
 
Regionalna Instytucja Finansująca
 
W systemie  funduszy i programów unijnych 2007-2013 RARR S.A. pełniła rolę partnera Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jako Regionalna Instytucja Finansująca odpowiadała za wdrażanie na Podkarpaciu pięciu działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Do 31.12.2012 r.  zatwierdzono i podpisano umowy z 500 przedsiębiorcami. Łączna kwota zakontraktowanych środków w ramach POIG dla Podkarpacia  na koniec ub. roku wyniosła 977 mln zł.

Agencja aktywnie wspiera samorządy wszystkich szczebli w zakresie opracowywania planów rozwoju lokalnego i strategii rozwoju. Zajmuje się także opracowywaniem studiów wykonalności inwestycji oraz innych dokumentów o charakterze analityczno-ekonomicznym. Do tej pory opracowano kilkadziesiąt studiów wykonalności, m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inwestycji drogowych, oświatowych, sportowych, służby zdrowia, oraz społeczeństwa informacyjnego. 
 
Od 2000 r. RARR S.A. – wespół z Politechniką Rzeszowską – organizuje konkurs Innowator Podkarpacia, którego celem jest promocja przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania. Od tego samego roku jest też pełnoprawnym członkiem największej na świecie sieci transferu technologii Innovation Relay Centres Network. 
 
PPNT Aeropolis
 
Jedną z wizytówek RARR S.A. jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS. Porozumienie o jego utworzeniu zostało zawarte 19 maja 2003 r., a jego sygnatariuszami byli Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Miasto Rzeszów, Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski. W późniejszym czasie dołączyły gminy Głogów Młp. oraz Trzebownisko.
 
Pierwszy etap budowy PPNT realizowany był w okresie od lutego 2005 do listopada 2008 r.,  a jego efektem było kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną ok. 117 hektarów terenów położonych w Strefie S1 Jasionka oraz Strefie S2 Rogoźnica. Ponadto na terenie należącym do Politechniki Rzeszowskiej wybudowano Preinkubator Akademicki o powierzchni ok. 1000 m kw. pod wynajem  nowo tworzonym, akademickim firmom. Tereny stref S1 i S2 niemal w całości objęto Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec.
 
Do 31.12.2012 r. w strefie S1 w Jasionce rozlokowało się 9 firm z branż wysokich technologii – lotniczej, elektromaszynowej, informatycznej – które zrealizowały inwestycje o wartości ponad 500 mln zł i utworzyły 985 nowych miejsc pracy. W strefie S2 Rogoźnica 19 firm branży chemicznej, elektromaszynowej, informatycznej, budowlanej, tworzyw sztucznych zainwestowało w swoje nowo tworzone fabryki ponad 225 mln zł i utworzyło 1506 miejsc pracy. Od momentu utworzenia Preinkubatora Akademickiego rozpoczęły w nim działalność 32 firmy, w większości założonych przez absolwentów lub pracowników naukowych rzeszowskich uczelni. 
 
II etap rozbudowy PPNT obejmował uzbrojenie kolejnych 48 hektarów terenów, położonych z drugiej strony lotniska Rzeszów-Jasionka, oznaczonych symbolem S1-3, oraz  budowę położonego w strefie S1 Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT, jak również położonych na terenach uczelnianych Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej i Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
Zgodnie z harmonogramem prac wykonawczych, w połowie 2012 r. tereny inwestycyjne strefy S1-3 zostały uzbrojone, a na wiosnę 2013 r. mieli pojawić  się na nich pierwsi inwestorzy. We wrześniu 2012 r. oddano do użytkowania Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT. Pojawiły się w nim pierwsze firmy, zajmując część pomieszczeń produkcyjnych i biurowych. Tak samo oddano już do użytkowania budynek Laboratorium Badawczego Politechniki Rzeszowskiej, który po wyposażeniu w odpowiednią aparaturę badawczą rozpocznie normalną działalność. Trwają prace przy budowie Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, które zgodnie z umową z wykonawcą powinny się zakończyć w czerwcu 2013 r. 
 
W wyników przetargów na objęte II etapem rozbudowy PPNT prace inwestycyjne, udało się uzyskać pewne oszczędności. W związku z tym, w uzgodnieniu z PARP, RARR S.A. planuje  wybudować  w  pobliżu Inkubatora Technologicznego dwie dodatkowe hale pod działalność gospodarczą. 
 
Ekonomia społeczna, fundusz pożyczkowy, dotacje
 
Agencja zajęła się także ekonomią społeczną, której celem jest odnalezienie się na rynku pracy osobom niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem. W ramach realizowanych programów RARR S.A. promowała i wsparła utworzenie 15 spółdzielni socjalnych.  
 
Na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, RARR S.A. otrzymała 2 mln zł kapitału i  od 1999 r. zarządzała Funduszem Pożyczkowym dla mikro i małych przedsiębiorstw  województwa  podkarpackiego. W 2010 r. Fundusz ten stał się własnością RARR S.A. W sumie w okresie od 1999 do maja 2013  r. udzielono 384 pożyczek na kwotę 26,8  mln zł. W  2012  r.  Agencja otrzymała wsparcie kapitałowe na utworzenie nowego funduszu pożyczkowego, skierowanego nie tylko do mikro i małych, ale również średnich przedsiębiorstw. 

RARR S.A. zrealizowała także wiele programów, dzięki którym setki osób otrzymały jednorazowe dotacje na działalność gospodarczą i mogły założyć własne firmy. Dla przykładu, w ramach programu Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą powstało ponad 100 nowych podmiotów gospodarczych, a wartość umów z beneficjentami ostatecznymi wyniosła ponad 5 mln zł. W dwóch etapach projektu Być albo nie być… przedsiębiorcą ze wsparcia w formie jednorazowej dotacji w wysokości do 40 tys. zł skorzystały 124 osoby. Wartość umów podpisanych podczas realizacji projektu przekroczyła 6 mln zł.
 
Prace projektowe
 
Efektem prac projektowych  zrealizowanych przez Centrum Projektowe „Miastoprojekt” są takie inwestycje jak budowa bądź rozbudowa przejść granicznych w Barwinku, Medyce, Krościenku i Wojtkowej; budowa m.in. niektórych bloków Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu i Szpitali Powiatowych w Mielcu i Sanoku oraz modernizacja Szpitala Miejskiego w Rzeszowie; budowa takich obiektów użyteczności publicznej jak m.in. budynki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz hali widowiskowo-sportowej w Krośnie, jak również budowy kilku banków i szkół.
 
Perspektywy rozwoju RARR S.A.
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządza Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym „Aeropolis”. PPNT to w chwili obecnej jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w południowo-wschodniej Polsce. „Aeropolis” jest pierwszym branżowym parkiem, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Ponadto ma za zadanie wspierać pozostałe strategiczne dla rozwoju województwa podkarpackiego branże: informatyka, biotechnologia, chemia i przemysł elektromaszynowy.
 
RARR S.A. jest partnerem Województwa Podkarpackiego przy realizacji projektu pn.: Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Będzie to obiekt, w którym cyklicznie odbywać się będą wydarzenia wystawiennicze i targowe o randze krajowej i międzynarodowej. Centrum zostanie wybudowane do 2015 r. na terenie Strefy S1 PPNT w Jasionce. 
 
Agencja zamierza rozwijać ideę ekonomii społecznej poprzez zakładanie kolejnych spółdzielni socjalnych, z większym niż dotąd naciskiem na spółdzielnie tworzone z udziałem osób prawnych. Najbliższe lata to także okres związany z opracowaniem strategii rozwoju dla powiatów Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego.   
 

Obecny Zarząd Regionalnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Krzysztof Kłak  – Prezes Zarządu; Tomasz Wojnar  – Wiceprezes Zarządu;  Józef Twardowski – Wiceprezes Zarządu.  Wcześniej Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. kierowali: 1993-1994 Karol Wąsowicz; 1994-2008 Barbara Kuźniar-Jabłczyńska; 2008-2011 Waldemar Pijar.

RARR S.A. świętowała jubileusz 20-lecia w środę w Filharmonii Podkarpackiej.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy