Reklama

Biznes

Kiedy nabory dla Podkarpacia? Fundusze Unijne 2021-2027

Alina Bosak
Dodano: 15.01.2022
59154_fundusze
Share
Udostępnij
Rozbudowa dróg wojewódzkich, które poprawiają dostęp Bieszczad i Roztocza do dróg A4, S19 i S74, budowa Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka i Szpitala Uniwersyteckiego, inwestowanie w Podkarpackie Centrum Nauki i Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna – to strategiczne cele, na jakie zamierza przeznaczyć województwo podkarpackie 2 mld euro z funduszy unijnych, jakie przyznane zostały regionowi w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Cele szczegółowe określa projekt programu regionalnego pod nazwą Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. W piątek, 14 stycznia, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu. W marcu program powinien trafić do Komisji Europejskiej. Pierwsze konkursy możliwe jeszcze w tym roku.
 
Podkarpacie ma możliwość sięgnięcia po 2,18 mld euro, a więc ok. 10 mld zł z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. To piąte miejsce w kraju pod względem wysokości skierowanych do regionu funduszy. Jakie są szanse województwa podkarpackiego w tym kontekście perspektywy finansowej 2021-2027? 
 
– Aby tak duże środki wydać trafnie i precyzyjnie, potrzebna  jest budowa i przygotowanie programu regionalnego. Chcielibyśmy, aby powstawał w formule społecznej, nie tylko decyzjami ekspertów. Do tego potrzebna jest szeroka konsultacja – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, witając uczestników piątkowego spotkania w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce, w którym wzięło udział wielu samorządowców i przedsiębiorców. Wszyscy z nich niecierpliwie wyczekują już pierwszych konkursów i dofinansowania z nowego budżetu unijnego. – Żegnamy się z nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego – oświadczył marszałek przedstawiając Strategię rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, na której opiera się nowy program regionalny. – W strategii przyjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackie wyznaczone zostały cztery obszary tematyczne: Gospodarka oparta na wiedzy, Kapitał Ludzki i społeczny, Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz Dostępność usług. 
 
Strategia wskazuje korzystne perspektywy dla rozwoju regionu i uwzględnia nowe wzywania związane z transformacją w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych, procesami demograficznymi i zmianami rynku pracy oraz zwiększeniem wykorzystania technologii cyfrowych i rozwojem Gospodarki 4.0. – Koniecznym jest oparcie funduszy także o nasze inteligentne specjalizacje: lotnictwo, motoryzację, informatykę i jakość życia. 
 
Na wdrożenie strategii Podkarpacie potrzebuje średnio 19 mld zł  rocznie. 29 proc. nakładów (ok. 5,5 mld zł) planuje sfinansować ze środków publicznych, a więc: funduszy przeznaczonych na politykę spójności (Program Regionalny, Program Operacyjny Polska Wschodnia, krajowe programy operacyjne), Krajowego Planu Odbudowy, środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i środków krajowych, jak np. Polski Ład i fundusze z BP. 
 
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przyjęty został 30 grudnia 2021 roku. Wśród kluczowych inwestycji jest poprawa dróg wojewódzkich, które prowadzą do tras należących do sieci TEN-T jak A4, S19, S74, a więc lepsze połączenie z Bieszczadami i podkarpackim Roztoczem. Kolejne cele dotyczą zdrowia i budowy Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka oraz Szpitala Uniwersyteckiego. Rozwojowi nauki mają służyć inwestycje w Podkarpackie Centrum Nauki i Podkarpackie Centrum Innowacji. Dla społeczności ważny będzie także rozwój Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. – Nie będzie można z tych funduszy rozbudowywać linii kolejowej, ale zakup nowoczesnego taboru już jak najbardziej da się dofinansować – wyjaśnił marszałek Ortyl. 

Województwu zależy również na zabezpieczeniu środków na strategiczne programy rozwoju: Bieszczady, Błękitny San, Roztocze, a także na partnerstwo terytorialne, kontynuację pilotażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo, modernizację źródeł ciepła w nieefektywnych sieciach ciepłowniczych, poprawę stanu jakości powietrza oraz rozwój OZE oraz realizację strategicznych kluczowych inwestycji regionalnych – drogowe i edukacyjne. 
 
W styczniu zaplanowano jeszcze trzy konferencje konsultacyjne Programu Regionalnego FEdP, a 2 lutego 2022 roku odbędzie się wysłuchanie publiczne. Konsultacje podsumowane zostaną raportem, a niektóre uwagi mają szansę trafić do programu. 15 marca to jest termin, kiedy wszystkie programy powinny wpłynąć do KE celem rozpoczęcia formalnych negocjacji, aby jeszcze w 2022 można było ogłosić pierwsze nabory.

W konferencji wzięli udział (zdalnie) przedstawiciel Komisji Europejskiej: Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, oraz Cinzia Masina, zastępca dyrektora ds. Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.
 
W spotkaniu uczestniczyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która omówiła uwarunkowania dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym kwestie dotyczące nowego programu regionalnego dla Podkarpacia. Minister Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że Podkarpacie otrzyma w nowej perspektywie więcej środków niż w poprzedniej, czyli 2 mld 181 mln euro, chociaż łącznie polskie regiony otrzymają mniej unijnych pieniędzy.
 
– Możemy tu mówić o sukcesie negocjacyjnym marszałka województwa i całego zespołu pracującego nad nowym programem regionalnym – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Omawiając nową perspektywę w kontekście programu regionalnego, minister Jarosińska-Jedynak mówiła o tym, że Unia Europejska stawia nowe cele, które trzeba będzie zrealizować. Wśród nowych wyzwań i priorytetów UE są przede wszystkim są kwestie dotyczące ochrony środowiska i te zapobiegające zmianom klimatycznym. Dlatego co najmniej 30 proc. środków z EFRR ma być przeznaczone właśnie na cel klimatyczny. W podkarpackim programie regionalnym na te właśnie cele – na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, ochronę środowiska, efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – zaplanowana jest jedna z najwyższych kwot to jest ponad 500 mln euro.
 
Szczegółowo nowy program regionalny omówił dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Wojciech Magnowski. Nowy program regionalny, tak jak poprzedni, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy fundusz to tzw. projekty „twarde”, infrastrukturalne, drugi to obszar projektów  tzw. „miękkich”, społecznych.
 
W ramach EFRR najwięcej pieniędzy – bo aż 513,4 mln euro trafi na priorytet II – Energia i Środowisko. Jest to priorytet, który ma przyczynić się do ochrony środowiska i pozwoli on na realizację m.in. zadań z obszaru zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, OZE, gospodarki o obiegu zamkniętym, termomodernizacji budynków, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.
Na drugim miejscu pod względem puli kierowanych dotacji będzie Priorytet 6 – Rozwój Zrównoważony Terytorialnie – 318,8 mln euro, który pozwoli na przykład na rozwój cennych turystycznie obszarów takich jak Bieszczady czy Roztocze, a także na szereg innych inwestycji w podkarpackich miejscowościach.
 
Jeżeli chodzi o EFS to wszystkie działania w tym obszarze zostały skumulowane w jednym Priorytecie 7 (prawie 494 mln euro) – Kapitał ludzki gotowy do zmian. To obszar środków dedykowany na aktywizację osób pozostających bez pracy, aktywizację zawodową młodzieży w trudnej sytuacji, a także osób młodych pozostających bez pracy. Z tego obszaru będą też wspierane osoby odchodzące z rolnictwa, a także możliwe będzie finansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje pracowników. 
 
Poszczególne obszary wsparcia FEP w podziale na część infrastrukturalną i społeczną przedstawiają się następująco:
 
Priorytet 1. Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka – EFRR 236,4 mln euro
Priorytet 2. Energia i Środowisko – EFRR 513,4 mln euro
Priorytet 3. Mobilność miejska – EFRR 70,3 mln euro
Priorytet 4. Mobilność i Łączność – EFRR 234,9 mln euro
Priorytet 5. Infrastruktura Bliżej Ludzi – EFRR 194,9 mln euro
Priorytet 6. Rozwój Zrównoważony Terytorialnie – EFRR 318,8 mln euro
Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian – EFS+ 493,7 mln euro
Priorytet 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – EFS+ 30 mln euro
Priorytet 9. Pomoc techniczna – EFRR
Priorytet 10. Pomoc techniczna – EFS+
 
– Nowy program jest tak skonstruowany, że samorządy będą mogły skorzystać z funduszy w ramach wszystkich priorytetów, podobnie organizacje pozarządowe. Również z bardzo wielu obszarów będą mogli korzystać także przedsiębiorcy – zapewnił dyr. Wojciech Magnowski.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy