Reklama

Kraków

Usługi społeczne dla Małopolan. Rusza nowy nabór wniosków

krakow.pl / SŁ
Dodano: 24.01.2024
Fot. malopolska.pl
Fot. malopolska.pl
Share
Udostępnij

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą uruchomienia kolejnego naboru projektów mających na celu rozwój usług społecznych w regionie. Tym razem wnioski będą mogły dotyczyć projektów wspierających rodziny i pieczę zastępczą oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W poprzedniej perspektywie dofinansowano realizację 98 projektów, w których uczestniczyło prawie 25 tys. osób. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich i budżetu Województwa w regionie powstało 200 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a 23 rozszerzyły zakres swojej działalności. W placówkach tych powstało niemal 4 tys. miejsc świadczenia usług społecznych. W tym naborze na wnioskodawców czeka 39 mln zł.

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą (typ projektu A)

Na dofinansowanie mogą liczyć nieinstytytucjonalne formy pieczy zastępczej oraz osoby opuszczające pieczę w każdej formie. Wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki. Wśród proponowanych działań na rzecz rodzin pozostających w trudnej sytuacji mogą znaleźć się m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacje, usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla rodzin z dziećmi, spotkania w celu wymiany doświadczeń i zapobieganiu izolacji. Z kolei dla pieczy oraz osób usamodzielnianych i ją opuszczających przewidziano np. kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka, wsparcie emocjonalne czy też mieszkaniowe dla wychowanków pieczy, a także poradnictwo w zakresie podejmowania przez nich codziennych czynności.

Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (typ projektu B)

Planowane działania mogą mieć na celu zwiększenie liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Mogą też dotyczyć rozszerzenia oferty o nowe formy wsparcia.

Kto może przygotować projekt?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz partnerstwa i partnerzy społeczni. W naborze mogą także brać udział przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne i służby publiczne.

Dla kogo projektowane wsparcie?

Wsparcie jest kierowane do Małopolan, a katalog odbiorców jest bardzo szeroki. Uczestnikami projektów mogą być m.in. dzieci i młodzież, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające, kandydaci do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydaci na rodziców adopcyjnych oraz członkowie ich rodzin oraz rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży.

O czym należy pamiętać?  

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Wnioskodawca i partnerzy muszą posiadać wystarczający potencjał i doświadczenie, aby móc zrealizować projekt.

Wnioskodawca musi posiadać roczny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy równy lub wyższy od 50% średniorocznych wydatków w projekcie. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Sposób finansowania  

Minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona w konkursie.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, natomiast maksymalny poziom finansowania UE – 85%. Wymagany wkład własny do projektu to 5% wydatków kwalifikowalnych.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać od 29 stycznia do 20 marca 2024 r., do godz. 15.00, w systemie elektronicznym IGA pod adresem: iga.malopolska.pl.

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem  Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy