Reklama

Kraków

Funduszowy styczeń pod znakiem rozwoju społecznego!

malopolska.pl / SŁ
Dodano: 19.01.2024
Fot. malopolska.pl
Fot. malopolska.pl
Share
Udostępnij

Początkiem 2024 roku wnioski o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na aż dziewięć typów projektów mogą składać organizacje pozarządowe. Na wsparcie z regionalnej puli funduszy unijnych mogą liczyć także działania dotyczące pomocy rodzinom, rozwoju pieczy zastępczej, żłobków. Zarezerwowano także środki na powiatową infrastrukturę drogową.

19 mln zł dla NGO

Walka z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem, wspieranie osób poszukujących pracy, ubogich, zmarginalizowanych oraz obywateli państw trzecich. O dofinansowanie działań m.in. w tych obszarach mogą ubiegać się podmioty społeczeństwa obywatelskiego.

Poprzez szkolenia, rozwój umiejętności zespołu oraz budowanie wiedzy organizacje pozarządowe (NGO) będą wpływać na podnoszenie jakości oferowanych usług. Umożliwi im to utrzymanie stabilności finansowej oraz zapewni ciągłość działania. W efekcie pozwoli dotrzeć do szerszego grona Małopolan w potrzebie.

Liczy się rodzina

W styczniu o unijną pomoc (w puli konkursów jest prawie 35 mln zł) ubiegać będą mogli się także beneficjenci projektów mających na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w regionie. Mowa przede wszystkim o działaniach w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.

Zgodnie ze strategią rozwoju województwa małopolskiego do 2030 roku, rodzina jest w centrum naszej pracy, dlatego cieszę się, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 przyszedł czas na nabory z zakresu polityki społecznej. Jestem przekonany, że środki te będą wsparciem dla wielu małopolskich rodzin – mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

Dofinansowanie uzyskać będą mogły także zadania mające na celu tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Równowaga to podstawa

Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym to istotny warunek dla zwiększania poziomu zatrudnienia w regionie. Umożliwić ma to zwiększenie dostępności małopolskich żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością. W rezultacie rodzice i opiekuni prawni tych dzieci będą w stanie wejść lub powrócić na rynek pracy lub utrzymać zatrudnienie. Dla tego typu projektów zarezerwowano blisko 4 mln zł.

Efektywny i bezpieczny transport

Kwotę ponad 71 mln zł przeznaczono na inwestycje dotyczące m.in. budowy lub przebudowy dróg powiatowych, także obiektów inżynieryjnych w ich ciągu (ścieżek rowerowych i chodników). Inwestycje te mają na celu zapewnić połączenie z Transeuropejską siecią transportową (TEN-T) lub terenami inwestycyjnymi, centrami logistycznymi czy przejściami granicznymi. W ramach tego naboru dofinansowane mogą być także budowy obwodnic miast lub centrów miejscowości.

Na dofinansowanie mogą liczyć również przedsięwzięcia dotyczące podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, np. przebudowa przejść dla pieszych, skrzyżowań, budowa lewoskrętów, zatok autobusowych czy obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego.

Zbliżające się nabory:

Działanie 6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+

Typ A: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie

 • Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
 • Budżet naboru: 4,56 mln zł
 • Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ B: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  równości szans kobiet i mężczyzn

 • Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
 • Budżet naboru: 1,98 mln zł
 • Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ C: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia edukacji dzieci i młodzieży

 • Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
 • Budżet naboru: 2,53 mln zł
 • Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ D: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia edukacji osób dorosłych

 • Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
 • Budżet naboru: 2,53 mln zł
 • Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ E: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 • Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
 • Budżet naboru: 5,07 mln zł
 • Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ F: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia obywateli państw trzecich

 • Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
 • Budżet naboru: 2,53 mln zł
 • Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Działanie 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym

 • Beneficjent: Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Budżet naboru: 3,92 mln zł
 • Termin naboru: od 17.01.24 do 27.02.24

Działanie 4.03 Drogi powiatowe

 • Typ A: Drogi powiatowe (jako element projektu możliwe również nowoczesne techniki zarządzania ruchem i elementy z zakresu bezpieczeństwa na drogach)
 • Beneficjent: Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, Zarządcy dróg publicznych
 • Budżet naboru: 62,65 mln zł
 • Termin naboru: od 25.01.24 do 29.03.24

Działanie 4.03 Drogi powiatowe

 • Typ B: Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego
 • Beneficjent: Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, Zarządcy dróg publicznych
 • Budżet naboru: 8,56 mln zł
 • Termin naboru: od 25.01.24 do 29.03.24

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

 • Typ A: usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą,
 • Typ: B: tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
 • Beneficjent: Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne
 • Budżet naboru: 34,90 mln zł
 • Termin naboru: od 29.01.24 do 20.03.24

Trwające nabory:

 1. Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.
 • Beneficjent: Przedsiębiorstwa
 • Budżet naboru: 67,13 mln zł
 • Termin naboru: od 29.12.23 do 04.04.24
 1. Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, projekty typu A i typu B
 • Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego
 • Budżet naboru: 97,72 mln zł
 • Termin naboru: od 30.11.23 do 05.02.2024
 1. Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej
 • Typ projektu B: Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody
 • Beneficjent: administracja publiczna, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne
 • Budżet naboru: 17,77 mln zł
 • Termin naboru: od 23.11.23 do 30.01.24
 1. Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej
 • Typ projektu A: Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych
 • Beneficjent: administracja publiczna, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne
 • Budżet naboru: 75,55 mln zł
 • Termin naboru: od 23.11.23 do 30.01.24
 1. Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza,
 • Typ projektu A: Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska
 • Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego
 • Budżet naboru: 24 mln zł
 • Termin naboru: od 23.11.23 do 16.02.24
 1. Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza,
 • Typ projektu B: Funkcjonowanie ekodoradców w gminach
 • Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego
 • Budżet naboru: 89,98 mln zł
 • Termin naboru: od 28.06.23 do 29.02.24
 1. Działanie 5.4 Infrastruktura szkoleniowa
 • Typ projektu A: Wsparcie infrastruktury typu fablab
 • Beneficjent: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, służby publiczne
 • Budżet naboru: 39,99 mln zł
 • Termin naboru: od 06.12.23 do 31.01.2024
 1. Działanie 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego
 • Typ projektu A: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne
 • Beneficjent: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa.
 • Budżet naboru: 45,30 mln zł
 • Termin naboru: od 31.10.23 do 07.02.24
 1. Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego
 • Typ projektu A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
 • Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,  instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni
 • Budżet naboru: 48,35 mln zł
 • Termin naboru: od 26.11.23 do 31.01.2024

Po więcej informacji na temat zakończonych, trwających oraz przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zapraszamy na stronę internetową: https://fundusze.malopolska.pl/nabory.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy