Reklama
Reklama

Niekonstytucyjny termin ustawowy na zgłoszenie roszczeń właścicieli nieruchomości w związku z ochroną środowiska

A A A
Komentarz AXELO (Adwokat Anna Piestrak-Rams)

Dodano: 17-04-2018

Niekonstytucyjny termin ustawowy na zgłoszenie roszczeń właścicieli nieruchomości w związku z ochroną środowiska

Dnia 7 marca 2018r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przełomowym znaczeniu dla właścicieli takich nieruchomości, z których korzystanie zostało ograniczone ze względu na ochronę środowiska. Wyrok został wydany na skutek wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) o zbadanie konstytucyjności art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm., dalej jako p.o.ś).Trybunał jednogłośnie uznał, że „art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i 88) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Komentarz AXELO (Adwokat  Anna Piestrak-Rams)

Zakwestionowany przepis prawa stanowi (Trybunał Konstytucyjny odroczył termin utraty mocy obowiązującej art. 129 ust. 4 p. o. ś. na 12 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej), iż „z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3, można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzy-stania z nieruchomości”. Chodzi w tym przypadku o roszczenia właścicieli takich nieruchomości, co do których ograniczenie sposobu korzystania (z całej nieruchomości lub tylko z jej części) w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się nie-możliwe lub istotnie ograniczone z uwagi na ochronę środowiska.Właścicielowi przysługuje wówczas roszczenie o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Reklama

Warto podkreślić, że roszczenia, o których wyżej mowa, przysługują również użytkownikom wieczystym nieruchomości, a samo roszczenie o odszkodowanie także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.

Zakwestionowany przepis prawa wzbudził wątpliwości RPO na skutek licznych próśb o interwencje kierowanych do niego przez samych właścicieli nieruchomości, którzy o ograniczeniu ich prawa własności dowiadywali się już znacznie później niż dwa lata po objęciu ich działek ograniczeniami wynikającymi z ochrony środowiska. Rzecznik zwrócił uwagę na bardzo istotną okoliczność, z jaką borykają się właściciele tego typu nieruchomości (szczególnie w przypadku obszarów objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000), a mianowicie na fakt, iż zazwyczaj informacje co do ograniczeń, jak i termin na dochodzenie przysługujących właścicielowi roszczeń nie są indywidualnie komunikowane, a to powoduje, iż możliwość rekompensaty nałożonych ograniczeń staje się w istocie iluzoryczna.Słusznie wskazał w tym względzie RPO, że „prawne ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ze swej istoty nie zawsze przekładają się od razu na ograniczenie faktycznego sposobu korzystania. A zatem w wielu przypadkach świadomość wprowadzonych ograniczeń pojawi się dopiero w momencie wszczęcia bądź realizacji procedur inwestycyjnych”.

Wreszcie RPO zauważył, iż omawiany dwuletni termin jest nie tylko terminem bardzo krótkim (w porównaniu do terminów przewidzianych innymi ustawami zawierającymi analogiczne unormowania), ale przede wszystkim jest terminem zawitym, który (w przeciwieństwie to stosowanych w innych ustawach terminów przedawnienia) nie przerywa swego biegu czy nie ulega zawieszeniu, a także jest brany przez sąd pod uwagę z urzędu.

Reklama

Trybunał Konstytucyjny, wbrew stanowisku Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego, a zgodnie z wnioskiem RPO orzekł o niekonstytucyjności egzaminowanej regulacji prawnej, uznając ją za zbyt uciążliwą dla uprawnionych, a motywowaną głównie minimalizacją skali roszczeń uprawnionych w trosce o finanse publiczne.

Omawiany wyrok powinien być przyjęty przez właścicieli problematycznych nieruchomości z entuzjazmem, choćby z tej przyczyny, że może on stać się podstawą do wznowienia zakończonych już procesów w przedmiocie ich roszczeń. Trzeba jednak pamiętać, że omawiany wyrok wywoła skutek prawny dopiero 12 miesięcy po jego ogłoszeniu, czyli po dniu 14 marca 2018r.

Przy okazji omawianego wyroku należy też zwrócić uwagę, że w stosunku do nieruchomości położonych na obszarach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 sama lista tych obszarów, nawet po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, nie była nigdzie promulgowana, stąd problematycznym było ustalenie początku biegu zakwestionowanego terminu. Rok 2017 obfitował w rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia poszczególnych, specjalnych obszarów ochrony siedlisk, na mocy których to rozporządzeń wyznaczono granice obszarów objętych ochroną, a dla właścicieli położonych w ich obrębie działek mógł właśnie zacząć już biec przedmiotowy termin.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.