Reklama

Ludzie

Badaczki PRz wśród najczęściej cytowanych na świecie

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 21.11.2023
Od lewej dr inż. Małgorzata Kida, dr inż. Sabina Ziembowicz. Fot. Beata Motyka Politechnika Rzeszowska
Od lewej dr inż. Małgorzata Kida, dr inż. Sabina Ziembowicz. Fot. Beata Motyka Politechnika Rzeszowska
Share
Udostępnij

Dwie badaczki z Politechniki Rzeszowskiej, dr inż. Małgorzata Kida i dr inż. Sabina Ziembowicz, znalazły się w 1% najczęściej cytowanych w bazie Web of Science. Zainteresowanie świata nauki wzbudziła ich praca poświęcona możliwościom usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków. Niedobór wody to dziś jeden z najbardziej palących problemów na ziemi, badania poświęcone tym właśnie tematom są dziś szczególnie pożądane.

Web of Science (WoS) to pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters. W świecie nauki są dwie największe tego typu bazy cytowań, czyli wspomniane Web of Science, a także Scopus produkowane przez firmę Elsevier.

W prestiżowym 1% najczęściej cytowanych prac w zakresie tematyki środowisko/ekologia w bazie Web of Science za okres maj 2022 – czerwiec 2023 znalazł się artykuł autorstwa dr inż. Małgorzaty Kidy i dr inż. Sabiny Ziembowicz z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej pt. „Limitations and future directions of application of the Fenton-like process in micropollutants degradation in water and wastewater treatment: A critical review”.

Obiecujący sposób oczyszczania wody

Problematyka artykułu wiąże się z rosnącym niedoborem wody i zanieczyszczeniem środowiska, które aktualnie są wyzwania inżynierii środowiska. Istnieje konieczność prowadzenia intensywnych badań nad opracowaniem skutecznych metod usuwania trwałych i toksycznych zanieczyszczeń.

Artykuł stanowi krytyczny przegląd literatury na temat procesu Fentona, który stanowi przykład zaawansowanych procesów utleniania. Procesy oparte na reakcji Fentona są obiecujące w zastosowaniach związanych z oczyszczaniem wody i ścieków. W tym przeglądzie podsumowano ograniczenia, zalety i wady klasycznego procesu Fentona. Przeprowadzono kompleksowy przegląd literatury dotyczący praktycznego zastosowania procesów opartych na reakcji Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków. W artykule scharakteryzowano możliwości modyfikacji procesu, koncentrując się na zastosowaniach przemysłowych w oczyszczaniu wody i ścieków, zwłaszcza w zakresie degradacji mikrozanieczyszczeń. Dodatkowo oceniono możliwości włączenia procesu Fentona do istniejących technologii oczyszczania wody i ścieków, w tym ścieków przemysłowych.

Absolwentki podkarpackich szkół

Obie badaczki pochodzą z Podkarpacia: dr inż. Małgorzata Kida z gminy Kamień, jest absolwentką Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, a dr inż. Sabina Ziembowicz – z gminy Ropczyce, jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Zainteresowania naukowe dr inż. Małgorzaty Kidy koncentrują się głównie na problematyce związanej z ochroną środowiska, w szczególności eliminacją niebezpiecznych mikrozanieczyszczeń oraz ich wpływu na ekosystemy wodne. Badania skupiają się na poszukiwaniu innowacyjnych, zielonych technologii usuwania trudnorozkładalnych zanieczyszczeń ze środowiska. Ich celem jest redukcja negatywnego wpływu substancji chemicznych na zdrowie i środowisko oraz zrozumienie mechanizmów rozkładu mikroplastików i emisji związków szkodliwych dla środowiska, w tym gazów cieplarnianych.

Przedmiotem zainteresowań i badań naukowych dr inż. Sabiny Ziembowicz jest szeroko określona problematyka ochrony środowiska. Szczególnie istotnym zagadnieniem, którym się zajmuje jest problem występowania mikrozanieczyszczeń organicznych w środowisku oraz możliwości ich skutecznej eliminacji. Zakres prowadzonych badań obejmuje zastosowanie zaawansowanych procesów utleniania, w tym procesu Fentona i jego modyfikacji w degradacji trwałych zanieczyszczeń środowiska. Naukowczyni realizuje również badania w zakresie opracowania skutecznych metod usuwania mikroplastików z wody i ścieków oraz badania dotyczące wpływu konwencjonalnych procesów oczyszczania wody i ścieków na rozkład mikroplastików i migrację szkodliwych substancji.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy