Reklama
Reklama

Kiedy spłata kredytu jest wydatkiem na cele mieszkaniowe?

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Dodano: 07-09-2018

Kiedy spłata kredytu jest wydatkiem na cele mieszkaniowe?

Jeżeli kredytobiorca chce traktować spłatę kredytu jako wydatek na cele mieszkaniowe ma do tego prawo tylko pod warunkiem, że był właścicielem nieruchomości w momencie podpisywania umowy o kredyt. Późniejsze zostanie właścicielem nie jest wystarczające do zastosowania tej ulgi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.230.2018.1.AS 

Komentarz AXELO (radca prawny Michał Sowa)

Przedstawiona interpretacja została wydana w następującym stanie faktycznym:

W kwietniu 2016 r. Wnioskodawca zbył nieruchomość gruntową, otrzymaną w darowiźnie od matki w październiku 2012 r. W zeznaniu podatkowym za rok 2016 zadeklarował przeznaczenie całej kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży na cele mieszkaniowe w postaci zakupu nowego mieszkania.

W maju 2018 r. Wnioskodawca podpisał umowę rezerwacyjną, przekazując deweloperowi środki pieniężne z przeznaczeniem na pierwszą transzę przewidzianą umową deweloperską, po czym w lipcu 2018 r. podpisał umowę deweloperską w formie aktu notarialnego. Zgodnie z jej treścią, przeniesienie własności mieszkania nastąpi po oddaniu budynku do użytkowania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Wspomnieć należy, że całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży gruntu (20 000 zł), Wnioskodawca przeznaczył na wpłatę tytułem zawartej umowy rezerwacyjnej.

Reklama

Wnioskodawca zadał we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pytanie, czy w związku z faktem, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostały na zakup mieszkania od dewelopera, a pomiędzy obydwiema transakcjami, w ocenie Wnioskodawcy, nie upłynął okres 2 lat, jest on uprawniony do skorzystania z ulgi i zwolnienia z podatku dochodowego. Zdaniem Wnioskodawcy, o przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaży gruntu na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu właściwych przepisów świadczy zawarta z deweloperem w lipcu 2018 r. umowa deweloperska.

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem Wnioskodawcy.

W uzasadnieniu wydanej interpretacji wskazano, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Doprecyzowując, taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia, gdyż sprzedaż po tym czasie jest dla zbywcy neutralna podatkowo.

W dalszej części interpretacji organ podatkowy powołał się na przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące momentu przeniesienia własności nieruchomości, a mianowicie do art. 155 § 1 k. c., zgodnie z którym umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Wskazano również przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, gdzie zdefiniowano umowę deweloperską jako umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa własności lokalu mieszkalnego, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Reklama

Z powyższego Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wyprowadził wniosek, że umowa deweloperska, którą Wnioskodawca zawarł przed upływem dwóch lat od uzyskania dochodu ze sprzedaży gruntu, i która w opinii Wnioskodawcy stanowi podstawę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, nie jest umową przenoszącą własność – na jej podstawie podatnik nie nabywa lokalu mieszkalnego – lecz wynika z niej jedynie ekspektatywa prawa nabycia nieruchomości. W związku z tym przedmiotowe zwolnienie jest w omawianej sytuacji niemożliwe.

Komentowana interpretacja jest oczywiście niekorzystna dla podatników, niemniej wpisuje się w tendencję do zaostrzania stanowiska odnośnie możliwości skorzystania ze zwolnień podatkowych w sytuacji sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jej nabycia. W omawianej sytuacji koronnym argumentem fiskusa jest to, że umowa deweloperska (czy też np. umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego) może finalnie nie doprowadzić do przeniesienia własności nieruchomości (nabycia), a tylko nabycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest przesłanką do zastosowania zwolnienia podatkowego. Podobną linię w swoich orzeczeniach prezentują w ostatnim czasie sądy, wcześniej zajmujące co do omawianego zagadnienia bardziej liberalne stanowisko.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

 

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.