Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o.

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

Dodano: 11-08-2017

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o.

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o., co ma związek z ustaleniem prawa do korzystania w 2017 r. ze stawki podatku w wysokości 15% na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, stawka podatku dochodowego wynosi 15% w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą.

Umowa Spółki została zawarta 29 listopada 2016 r., więc zgodnie z przepisami oraz umową Spółki, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności (tj. od 29 listopada 2016 r.) do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (tj. do 31 grudnia 2017 r.) W tym miejscu wskazać należy na art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Zgodnie z tym artykułem, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczyna się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a kończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmieniającej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Reklama

Zatem, skoro pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się 29 listopada 2016 r., a zakończy 31 grudnia 2017 r., Spółka nie ma prawa do skorzystania w 2017 r. ze stawki podatku w wysokości 15%.

Tak: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST).

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

W dniu 2 sierpnia 2017 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST), będąca następstwem wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, odnoszącej się do podatku dochodowego od osób prawnych oraz mającej na celu ustalenie, czy wnioskodawca ma prawo korzystać w 2017 r. ze stawki podatku dochodowego wynoszącej 15%.

We wniosku o wydanie interpretacji zostało wskazane, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 20 grudnia 2016 r.  W grudniu 2016 r. doszło ponadto do jej zarejestrowania w rejestrze czynnych podatników VAT wraz z oznaczeniem jako daty rozpoczęcia działalności miesiąca stycznia 2017 r. Faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wnioskodawcę miało miejsce w dniu 1 stycznia 2017 r. W tym miesiącu wystawiono pierwszą fakturę VAT, będącą następstwem czynności podjętych w trakcie jego trwania. Spółka będąca wnioskodawcą wskazała, że nie jest podatnikiem określonym w art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej jako „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych” lub „pdop”) – nie powstała m.in. w wyniku przekształcenia oraz nie stanowi członka grupy kapitałowej.

Reklama

Pismem z dnia 24 lipca 2017 r. uzupełniono stan faktyczny opisany we wniosku o wydanie interpretacji poprzez poinformowanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o okoliczności, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 29 listopada 2016 r. W oparciu o § 14 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rok obrotowy i podatkowy tej spółki jest rokiem kalendarzowym. Zgodnie z treścią umowy, pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2017 r.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego zwrócono się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy wnioskodawca w oparciu o art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b pdop ma prawo do korzystania w 2017 r. ze stawki podatku dochodowego wynoszącej 15%. Zdaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ocenie znaczenia pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę jego potoczne rozumienie. Wskazano bowiem, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji w tym zakresie. W związku z tym, zdaniem wnioskodawcy, za początek prowadzenia przez niego działalności gospodarczej należy uznać datę 1 stycznia 2017 r., w następstwie czego ma on prawo stosowania w 2017 r. stawki podatkowej wynoszącej 15%.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b pdop, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a pdop, wynosi 15% podstawy opodatkowania - w przypadku podatników rozpoczynających działalność -
w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
W oparciu o tę regulację przyjęto niższą stawkę podatkową w określeniu do danej kategorii podatników.

W oparciu o art.  8 ust. 1 pdop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 pdop, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pdop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. W świetle art. 8 ust. 2a pdop,  w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Reklama

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jego zdaniem nie można jednak utożsamiać tego pojęcia z datą pierwszego zdarzenia gospodarczego rodzącego skutki podatkowe w ramach podatku dochodowego – datą powstania pierwszego przychodu lub kosztu podatkowego. Pojęcie to jest bowiem bardzo szerokie z uwagi na fakt, że podatnik może dokonywać operacji gospodarczych, nawiązywać stosunki prawne, bądź być podmiotem zdarzeń prawnych jeszcze przed datą powstania po jego stronie pierwszego przychodu lub kosztu podatkowego. Ponadto, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3, na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym – w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Wyrazem działalności gospodarczej jest każde zdarzenie gospodarcze, które powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych. Konsekwencją rozpoczęcia działalności gospodarczej nie jest jedynie powstanie przychodów lub kosztów podatkowych.

W związku z powyższym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień powstania podatnika, którym na gruncie opisanego stanu faktycznego będzie dzień zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. data 29 listopada 2016 r. W tym zakresie Organ wskazał również, iż zawarcie umowy spółki powoduje powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. W oparciu o umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz regulacje prawne, rok podatkowy wnioskodawcy w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy liczyć od daty rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku jej rozpoczęcia. Rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2016 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2017 r.

Reklama

Możliwość zastosowania stawki podatkowej, wynoszącej 15% podstawy opodatkowania - w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. w oparciu o regulacje ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w brzmieniu dotychczasowym.

Z uwagi na powyższą regulację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wnioskodawca nie ma prawa skorzystać ze stawki podatku wynoszącej 15% w roku 2017 r. Pierwszy rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest rokiem kalendarzowym. Rozpoczął się on bowiem  w dniu 29 listopada 2016 r., a zakończy się w dniu 31 grudnia 2017 r

Odnosząc się kluczowego zagadnienia, będącego przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej, związanego z definicją pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazać należy, że utożsamianie tego pojęcia z datą zawarcia umowy spółki (stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, oparte na okoliczności, iż wówczas powstaje spółka z o.o. w organizacji) może okazać się nie do końca prawidłowe. Dotyczy to zwłaszcza spółek osobowych, w stosunku do których przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) nie przewidują etapu spółki w organizacji. Okoliczności rozpoczęcia działalności gospodarczej na gruncie podatkowym powinny być takie same dla wszystkich podmiotów, zarówno wobec spółek osobowych, jaki i spółek kapitałowych.

Reklama

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2021-12-03 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-12-03
USD 4,0653 +0,07%
EUR 4,5934 -0,15%
CHF 4,4165 +0,08%
GBP 5,4021 -0,17%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.