Reklama

Dom

Obowiązek podatkowy VAT przy wykonywaniu usługi najmu

Komentarz Axelo (Anna Pazdro)
Dodano: 22.08.2018
40442_anna
Share
Udostępnij

Obowiązek podatkowy VAT przy wykonywaniu usługi najmu powstaje w momencie wystawienia faktury, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z  dnia 3 sierpnia 2018 roku, sygn. I FSK 1842/16

Komentarz Axelo (Anna Pazdro)

Niespełna trzy tygodnie temu Naczelny Sąd Administracyjny poddał analizie prawnej kwestię dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego VAT w sytuacji, gdy strony umowy najmu precyzyjnie określiły termin zapłaty zaliczki na poczet należnego czynszu.

W wyroku wydanym 3 sierpnia 2018 roku, sygn. akt I FSK 1842/16, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że obowiązek podatkowy rozumiany jako wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w przedmiotowych ustawach, art. 4 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2018 poz. 800), będzie powstawał cyklicznie, tj. każdego miesiąca, w chwili wystawienia faktury przed upływem terminu płatności za konkretny miesiąc.

Należy podkreślić, że powyższe stanowisko zostało uprzednio zaaprobowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który uznał zasadność argumentacji prezentowanej przez spółkę. Zdaniem spółki istnienie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane wskazaniem przez wynajmującego i najemcę terminu zapłaty zaliczki, zaś istotny jest moment wystawienia faktury, która powinna być sporządzona nie później niż po upływie terminu płatności.

Natomiast, linia argumentacyjna organów podatkowych różniła się diametralnie od koncepcji przyjętej przez spółkę i tym samym przez sądy administracyjne. Zdaniem fiskusa wskazanie terminu płatności zaliczki wiązało się z jednoczesnym powstaniem obowiązku podatkowego VAT z tytułu jej wpłaty, bez względu na dzień wystawienia faktury.

Na koniec, należy wskazać, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oraz stanowiskiem doktryny, obowiązek podatkowy jest instytucją zobiektywizowaną, niezależną od woli stron, a także przymusową, szerzej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 roku, sygn. akt I SA/Wr 1285/13, która urzeczywistnia się w momencie ziszczenia się hipotezy normy wywodzonej z przepisów prawa podatkowego.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy