Kraków

Plan ogólny podstawowym dokumentem planistycznym dla miast

Źródło: krakow.pl
Dodano: 05.04.2024
Fot. Jan Graczyński
Fot. Jan Graczyński
Share
Udostępnij

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O tym, jakie zmiany przynosi, mówił podczas briefingu Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia uwzględniane są przy sporządzaniu planu miejscowego oraz będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ten dokument ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą tu wyznaczane kierunki rozwoju gminy, tak, jak miało to miejsce w studium gminnym, lecz miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni i rekreacji, a także komunikacyjną.

W planie określone zostaną gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, np. do budynku szkoły podstawowej czy obszarów zieleni publicznej.

Co ze studium?

Z uwagi na to, że plan ogólny ma zastąpić studium gminne, Rada Miasta Krakowa uchwałą podjętą w styczniu 2024 r., odstąpiła od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” i przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa.

Wnioski złożone do studium w latach 2018–2020 pozostaną więc bez rozpoznania. Warto dodać, że wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym gminy.

– Mieszkańcy, którzy składali wnioski do studium kilka lat temu, niestety, muszą to zrobić jeszcze raz. Oczywiście nowy prezydent i rada w nowej kadencji mogą ten termin składania wniosków wydłużyć – podkreśla Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

– Myślę, że mieszkańcy będą zawierać w tych wnioskach podobne propozycje jak do studium. Na ponad 14 tys. wniosków, które wpłynęły do studium, około 80 proc. to były propozycje, aby tereny zielone zostały uwolnione pod inwestycje. Składały je osoby, które na obrzeżach miasta mają tereny rolnicze, zielone i domagają się możliwości, aby na terenach ich nieruchomości można było budować domy jednorodzinne. Z drugiej strony jest grupa osób, które są zainteresowane odrębnym trendem – aby wzrastała liczba terenów zielonych – dodaje.

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu.

26 lutego ukazało się ogłoszenie prezydenta o możliwości składania przez mieszkańców wniosków do planu. Od tego momentu, aż do 26 kwietnia, można je składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii.

Formularz jest dostępny na stronie: bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Harmonogram spotkań

Aby umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z tym tematem, został zaplanowany cykl spotkań informacyjnych, które odbyły się 5, 7, 19 i 21 marca.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła nowe narzędzia nie tylko w postaci planu ogólnego, ale też zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI) oraz Rejestru Urbanistycznego, czyli systemu, który stanowi źródło danych o informacjach przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Część przepisów weszła już w życie, część wejdzie z początkiem 2025 i 2026 r.

Sporządzanie planu ogólnego miasta Krakowa [pptx].

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy