Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Opłaty z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy franczyzowej

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Aneta Skowron - Biały)

Dodano: 20-07-2017

Opłaty z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy franczyzowej

Opłaty z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia przez franczyzobiorcę umowy franczyzowej stanowią wynagrodzenie za usługę i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższych opłat nie należy traktować jako kar umownych, czyli świadczenia pieniężnego niepodlegającego opodatkowaniu, ponieważ kary mogą być wyłącznie sankcją za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań. Świadczenie pieniężne należne z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy franczyzy stanowi płatność wynikającą z umownego stosunku, na podstawie którego za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy, franczyzodawcy należna jest określona kwota. Przedmiotowe świadczenie pieniężne jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi wynikającej z umowy franczyzy. Zatem jeżeli franczyzobiorca jest podatnikiem podatku VAT, franczyzodawca jest obowiązany do udokumentowania fakturą VAT należnych kwot.

Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Aneta Skowron – Biały)

Reklama

Tak: Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.180.2017.1.SR

Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Aneta Skowron – Biały)

Omawiana Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej dotyczy obowiązku franczyzodawców zapłaty podatku VAT od opłat otrzymywanych od franczyzobiorców z tytułu wcześniejszego rozwiązania przez nich umowy franczyzowej.

W przedmiotowej sprawie franczyzodawca w ramach umowy franczyzowej udostępnia franczyzobiorcom, za wynagrodzeniem (tzw. opłata franczyzowa), swoje „know-how” w formie podręcznika operacyjnego, informacji przekazywanych osobiście oraz upoważnia ich do korzystania ze swojego znaku towarowego. Umowy franczyzowe zawierane są na czas oznaczony albo nieoznaczony. Umowy określają również w latach tzw. okresy zastrzeżone, które mają na celu zabezpieczenie franczyzodawcy na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy przez franczyzobiorcę. W takiej sytuacji franczyzobiorcy są zobowiązani do zapłaty kwoty równej sumie comiesięcznych opłat franczyzowych za cały okres pozostały od dnia wypowiedzenia umowy do końca okresu zastrzeżonego.

Zdaniem Wnioskodawcy opłaty przysługujące franczyzodawcy od franczyzobiorcy z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy są swego rodzaju karą umowną, odszkodowaniem przysługującym franczyzodawcy z powodu niewykonania zobowiązań wynikających z umowy i dlatego też należy je uznać za świadczenie pieniężne nie stanowiące wynagrodzenia za wykonanie czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221z późn. zm., dalej jako: ustawa o VAT), a zatem niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, franczyzodawca nie jest obowiązany do wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanej opłaty, a jedynie do udokumentowania tego zdarzenia notą księgową.

Reklama

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w omawianej interpretacji indywidualnej, dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, a zapłacone kwoty  stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Jeżeli chodzi o instytucję kar umownych, to zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak wynika z powołanego przepisu, kary umowne przysługują jedynie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zdaniem organu, wcześniejszego rozwiązania umowy przez franczyzobiorcę nie można uznać za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Organ przywołał uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 39/12, zgodnie z którą„odstąpienie od umowy nie jest ani nienależytym wykonaniem zobowiązania, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawnokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy”.

Dlatego też, zgodnie ze stanowiskiem organu, należy uznać, że opłata, którą franczyzodawca otrzymuje od franczyzobiorcy z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy jest wynagrodzeniem za jego usługę, polegającą na wyrażeniu zgody na określone działanie, czyli wcześniejsze rozwiązanie umowy. Zdaniem organu, takie działanie franczyzodawcy stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Co za tym idzie, franczyzodawca jest zobowiązany do udokumentowania otrzymanego świadczenia fakturą VAT.

Reklama

Omawiana interpretacja indywidualna ma duże znaczenie dla wszystkich franczyzodawców, uprawnionych do wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy przez franczyzobiorców, bowiem nakłada na nich obowiązek zapłaty podatku VAT od otrzymanych z tego tytułu kwot. Ponadto,z uwagi na przeprowadzoną przez organ wykładnię pojęcia „kary umownej” stanowisko organu przedstawione w omawianej interpretacji może mieć zastosowanie również do opodatkowania kwot otrzymywanych  z tytułu wcześniejszego rozwiązania innych umów cywilnoprawnych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2021-12-03 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-12-03
USD 4,0653 +0,07%
EUR 4,5934 -0,15%
CHF 4,4165 +0,08%
GBP 5,4021 -0,17%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.