Reklama

Biznes

Fundusze Unijne 2021-2027. Dla Podkarpacia ponad 10 mld zł

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 05.12.2022
69600_podkarpacie
Share
Udostępnij
Jesteśmy trzecim regionem w kraju, po województwach: lubelskim i opolskim, któremu Komisja Europejska zatwierdziła w piątek, 2 grudnia program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. To ponad 2,265 mld euro, które wesprą przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, zadbają o dobry klimat i środowisko w województwie oraz poprawią dostępność transportową. Negocjacje FEP 2021-2027 prowadzone były od lipca do października 2022 roku.
 
Kwota jest wyższa niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Cieszymy się też z tego terminu zatwierdzenia programu – mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej Władysław Ortyl, marszałek województwa. 
 
Budżet programu FEP jest ponad 5 proc. wyższy niż alokacja RPO WP 2014-2020 czyli o kwotę 116 369 754 euro. 
 
– Musimy bardzo szybko, intensywnie uruchomić ten program i ogłosić pierwsze nabory dla wykorzystania tych funduszy. Pierwszym sprawdzianem czy dobrze wdrażamy ten program, będzie rok 2025, do kiedy musimy wydać już 12,5 proc. całej wartości programu – dodał marszałek Ortyl.
  
W pierwszej połowie lutego odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Komitetu Monitorującego FEP. Wówczas zostaną zatwierdzone pierwsze kryteria wyboru projektów i zaraz po tym spotkaniu zostaną ogłoszone pierwsze nabory. Pierwsze konkursy, jakie zostaną uruchomione będą związane ze wsparciem lokalnego rynku pracy, środowiska, edukacji i e-usług. Będzie też wsparcie dla przedsiębiorców ze strefy przygranicznej.

Dobrą wiadomością jest też zgoda Komisji Europejskiej na wykorzystanie na infrastrukturę drogową 149,5 mln euro, tj. 49 proc. alokacji EFRR na transport ogółem, jak również możliwość realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich stanowiących pośrednie połączenia do sieci TEN-T na obszarach górskich. Udało się również uzgodnić możliwość wsparcia dotacyjnego dla MŚP na obszarach przygranicznych z Ukrainą oraz utrzymać możliwość realizacji projektów dotyczących niestandardowych, indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków na obszarach cennych przyrodniczo.
 
Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim, wyliczył, żę 1,634 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a 28 proc. kwoty, czyli 631 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
 
Fundusze Programu zostaną przeznaczone na realizację następujących priorytetów:
Priorytet 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka (EFRR)
Priorytet 2. Energia i środowisko (EFRR)
Priorytet 3. Mobilność miejska (EFRR)
Priorytet 4. Mobilność i łączność (EFRR)
Priorytet 5. Przyjazna Przestrzeń Społeczna (EFRR)
Priorytet 6. Rozwój zrównoważony terytorialnie (EFRR)
Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian (EFS+)
Priorytet 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+)
Priorytet 9. Pomoc techniczna (EFRR)
Priorytet 10. Pomoc techniczna (EFS+)
 
Najwięcej pieniędzy trafi na Priorytet 7, czyli kapitał ludzki (obejmujący całość wsparcia z EFS + z wyłączeniem RLKS i pomocy technicznej) oraz Priorytet 2 finansowany z EFRR i dedykowany energetyce, klimatowi oraz środowisku.
 
– Szczególnie chcemy wesprzeć te obszary, w których jest duży potencjał rozwojowy, zapewniając też odpowiednie warunki rozwoju dla tych części województwa, które radzą sobie gorzej, w tym dla małych i średnich miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze, co sprzyja spójności i policentryczności rozwoju regionu – dodał  marszałek Ortyl.
 
Samorząd ze środków EFRR chce dofinansować inwestycje infrastrukturalne, łagodzące zmiany klimatyczne, poprawiające dostępność komunikacyjną województwa, ale także projekty zorientowane na transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Bardzo ważne będzie także zapewnienie dalszego rozwoju przedsiębiorczości w regionie, większe wykorzystanie technologii cyfrowych i rozwój Gospodarki 4.0. 
 
Wyzwaniem będzie: zwiększanie innowacyjności, walka z zanieczyszczeniem powietrza oraz rozwój transportu kolejowego i publicznego. – Duży nacisk położony zostanie też na działania oparte o OZE. Priorytetowe będzie przeciwdziałanie zmianom klimatu zgodnie z tzw. Europejskim Zielonym Ładem – wyliczał Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.
  
Rok 2023 będzie rokiem intensywnych prac związanych z przygotowaniem do wdrażania Programu, zarówno po stronie samorządu województwa, Instytucji Zarządzającej, jak i dla przyszłych beneficjentów programu oraz innych interesariuszy. Trwają prace nad Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu, przygotowywany jest harmonogram pierwszych naborów wniosków, tworzony jest Komitet Monitorujący dla nowego Programu, którego jednym z zadań będzie zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz ogłoszenie pierwszych naborów konkursów dla wnioskodawców.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy