Reklama

Biznes

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w zasięgu ręki

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Dodano: 04.05.2016
26756_Fotolia_100670203_Subscription_Monthly_M
Share
Udostępnij
Ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, to jeden z 30 ośrodków w Polsce służących wsparciem w rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP dzięki zindywidualizowanej pomocy, dostępowi do finansowania i nowych partnerów biznesowych. Sieć Enterprise Europe Network łączy powiązanie międzynarodowych doświadczeń przedsiębiorstw ze znajomością lokalnych rynków i funkcjonujących na nich instytucji okołobiznesowych. Regionalni eksperci współpracujący w ramach tej ogólnoświatowej sieci kierują się zasadą „ZAWSZE WŁASCIWYCH DRZWI”, co w praktyce oznacza, że wszystkie firmy z sektora MŚP, które zwrócą się do ośrodka z konkretnym problemem lub zapytaniem, otrzymają niezbędne informacje i dostęp do bezpłatnych, zindywidualizowanych usług dostosowanych do potrzeb.

 
Zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorstw odbywa się w wielu obszarach. W związku z tym, że przedsiębiorcy, obok samorządowców, są największymi beneficjentami środków z funduszy unijnych, duży odsetek usług świadczonych przez ośrodek Enterprise Europe Network dotyczy możliwości przewidzianych w tym obszarze na lata 2014-2020. W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach przeznaczono 20 mld euro. Największy wachlarz wsparcia w ramach funduszy europejskich przewidziano do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
Obszary, w których przedsiębiorcy mają największe szanse uzyskać dofinansowanie
 
Obszarów, w których przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie jest dużo. W zależności od potrzeb, branży, w której działa czy potencjału firmy, przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form wsparcia. Przedsiębiorcy, prowadząc działalność, potrafią najlepiej określić, na co potrzebują przeznaczyć środki, a także określić bariery, na które napotykają przy ich realizacji. Jednym z najczęstszych problemów są niewystarczające finanse. Fundusze Europejskie starają się odpowiadać na te potrzeby. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie planowane inwestycje można sfinansować w ramach funduszy. Dlatego niezmiernie ważne jest przygotowanie się do planowania inwestycji, rozeznania istniejących możliwości i warunków uzyskania wsparcia. 
 
Jednym z obszarów, naprzeciw którym wychodzą Fundusze Europejskie, jest Rozwój działalności firmy. Działalność gospodarcza charakteryzuje się tym, że ma zwykłe potrzeby związane z bieżącymi, niedużymi inwestycjami, takimi jak zakup nowego sprzętu, modernizacja lub rozbudowa infrastruktury, itp. Tego typu inwestycje mają często duży wpływ na rozszerzenie produkcji, zakresu usług, a dodatkowo pozytywnie oddziałują na konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku.
 
Środki na ten rodzaj inwestycji w obecnym okresie programowania dostępne są w nieco innej formie niż w przeszłości. Formą tą są pożyczki, które udzielane będą na preferencyjnych warunkach i pozyskać je będzie łatwiej niż w banku. Tego rodzaju pożyczki mogą również stanowić poręczenie, gwarancję spłaty w przypadku, kiedy przedsiębiorca podejmie decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego.
 
Kolejnym obszarem jest działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw. Na ten obszar projektów zaplanowano dużą część funduszy. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorstwa, które zaplanowały rozwój działalności w kierunku badań związanych z działalnością przedsiębiorstwa, zakupem infrastruktury do ich wykonywania lub wdrażaniem gotowych już innowacyjnych rozwiązań.
 
Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie także w obszarze związanym z informatyzacją, czyli wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz internetowych w firmie, co w obecnej chwili staje się niezbędnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. W tym obszarze dostępne są środki przykładowo na rozwijanie handlu elektronicznego, przygotowanie portalu e-usług, elektronicznych systemów zarządzania w firmie lub opracowanie rozwiązania business-to-business, łączącego systemy przedsiębiorcy z systemami partnerów biznesowych.
 
Dla przedsiębiorców, którzy eksportują lub zainteresowani są rozpoczęciem działalności eksportowej produktów lub usług mogą starać się o dofinansowanie w obszarze związanym z działalnością przedsiębiorstwa za granicą. Ubieganie się o takie wsparcie przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi opracować strategię, w oparciu o którą firma będzie działać na rynku zagranicznym. Ma ona przewidywać model biznesowy w zakresie internacjonalizacji. W kolejnym etapie strategia ta powinna zostać wdrożona.
 
Regionalne i krajowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw
 
Dotacje dla przedsiębiorstw zostały przewidziane przede wszystkim w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw oraz w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia i Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o wsparcie do 800 tys. zł w ramach działania 1.4.1., czyli „Dotacji bezpośrednich – pomoc de minimis”, którego celem jest finansowanie inwestycji zmierzających do wprowadzenia na rynek nowego produktu. Inną możliwością jest finansowanie (4-7 mln zł) tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego oraz prac badawczo-rozwojowych w ramach działania 1.2. „Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia”.
 
Program Operacyjny Polska Wschodnia to możliwości dla przedsiębiorców ze wschodniej ściany naszego kraju. W ramach działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” firmy mogą ubiegać się o wsparcie w dwóch etapach, z czego w pierwszym na opracowanie strategii eksportowej (do 50 tys. zł) , natomiast w drugim na jej wdrożenie (do 500 tys. zł). Inną możliwością jest aplikowanie do działania 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”, mającego na celu stworzenie innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie własnych, bądź też nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (do 7 mln zł). O nawet 14 mln zł można ubiegać się w ramach poddziałania 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, które zakłada wytwarzanie sieciowych i innowacyjnych produktów o oddziaływaniu ponadregionalnym. Istnieje również możliwość pozyskania dofinansowania dwuetapowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji tego audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie. To wszystko możliwe jest w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, gdzie uzyskać można do 100 tys. zł, a następnie do 2,1 mln zł.
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to najbardziej rozbudowany program, wdrażany na poziomie centralnym. Tutaj przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc do 20 mln euro w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe”. W ramach PO IR istnieją również możliwości dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na realizację dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Możliwość tę dają tzw. Sektorowe Programy B+R, np. INNOTEXTILE, INNOSBZ, INNOSTAL. Duży nacisk położony został również na zacieśnianie współpracy pomiędzy biznesem a światem nauki. Zostało to ujęte m.in. w działaniu 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, zakładające finansowanie usług realizowanych przez jednostkę naukową, które przyczynić mają się do rozwoju produktów firmy. Możliwe jest również uzyskanie do 500 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej w ramach działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Dofinansowanie do 20 mln zł zostało przewidziane dla przedsiębiorców, którzy planują wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych 
 
Specjalizacji. To wszystko odbywa się w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek”. Wspierane będą również projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Środki na nie (do 6 mln zł) dostępne są w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. W ramach PO IR przewidziano również działanie w obszarze internacjonalizacji, czyli działanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” dla przedsiębiorstw uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.
 
W ramach nowej perspektywy finansowej powstał program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji – HORYZONT 2020, który szczególną rolę w procesie komercjalizacji badań przypisuje małym i średnim przedsiębiorstwom. Celem Instrumentu MŚP jest możliwość uzyskania finansowania już na wczesnym etapie rozwoju prac, finansowanie badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez MŚP oraz wspieranie przełomowych innowacji. Instrument MŚP otwarty jest na innowacyjne firmy, które mają ambicje rozwijania się i internacjonalizacji.
 
Terminy naborów w ramach poszczególnych działań są różne, dlatego ośrodek Enterprise Europe Network zachęca do kontaktu z ekspertami, którzy dopasują odpowiednie działanie do pomysłu przedsiębiorcy, podpowiedzą, kiedy najlepiej aplikować oraz przybliżą szczegółowe wytyczne. 
 
 
Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl 
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy