Kraków

Co z naszym powietrzem? Coraz lepiej!

Źródło: krakow.pl
Dodano: 18.06.2024
Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe
Share
Udostępnij

W wyniku konsekwentnie realizowanych przez miasto działań oraz ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, w Krakowie oddychamy coraz lepszym powietrzem. Ocenie jakości powietrza podlega 12 zanieczyszczeń, 10 z nich w 2023 roku osiągnęło wartości normatywne. Pozostałe dwa, czyli dwutlenek azotu i benzo(a)piren, zaliczono do klasy C – strefy z przekroczeniem.

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego dwutlenku azotu wystąpiło na obszarze 0,2 km2 (0,06% powierzchni miasta).

Z problemem występowania przekroczeń stężeń średniorocznych dwutlenku azotu borykają się głównie aglomeracje, w których występuje wzmożony ruch pojazdów. W przypadku Krakowa przekroczenia występują wzdłuż al. Krasińskiego – al. Mickiewicza – al. Słowackiego na odcinku 1,6 km.

Przekroczenie poziomu docelowego dla stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu wystąpiło na obszarze 56 km2 (17,1 % powierzchni miasta). Obszar przekroczeń dotyczy głównie północnych granic Krakowa.

Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu są powiązane w zdecydowanej większości z emisją tej substancji z procesów spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym i stanowią problem na przeważającym obszarze Polski, co również przekłada się na jego stężenia na terenie Krakowa, mimo praktycznie całkowitego wyeliminowania procesu spalania paliw w mieście.

benzoapiren

Należy zaznaczyć, że klasyfikacja strefy ma charakter zero jedynkowy – zaliczenie do klasy C nie oznacza złej sytuacji na terenie całego Krakowa, a jest jedynie sygnałem, że w mieście istnieją obszary wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem danego zanieczyszczenia.

Na stan jakości powietrza w Krakowie ma wpływ położenie w dolinie otoczonej wzgórzami oraz słaba wentylacja miasta związana z występowaniem dużej liczby dni bezwietrznych. Brak przewietrzania utrudnia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Analiza danych wykazuje wyraźną korelację pomiędzy obniżeniem wielkości emisji a spadkiem poziomu stężeń w powietrzu. Dlatego w przypadku nakładania się niekorzystnych warunków meteorologicznych i czynników lokalnych istotne jest dążenie do jak największej redukcji emisji.

pm10 poziom

Dzięki działaniom miasta odnotowano znaczący spadek zarówno w aspekcie stężeń, jak i emisji zanieczyszczeń do powietrza. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do roku 2018 jego emisja spadła o połowę. Na tle innych dużych miast w Polsce, Kraków wyróżnia się pod względem redukcji emisji.

W wyniku konsekwentnie realizowanych przez miasto działań, stężenia substancji odnotowywane przez stacje monitoringowe ulegają sukcesywnemu obniżeniu. Istotną rolę odegrały realizowane na szeroką skalę programy dotacyjne i programy wsparcia. Sukces nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania mieszkańców, którzy z odpowiedzialnością i dużą świadomością ekologiczną  wymieniali swoje paleniska.

stezenie

Nie kończy to jednak naszej dbałości o czyste powietrze. Przed nami ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz emisji napływowej z gmin sąsiadujących. Miasto będzie podejmować działania w kierunku transformacji energetycznej do odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej budynków, rozwoju niskoemisyjnego transportu i elektromobilności oraz ograniczania emisji napływowej poprzez aktywne oddziaływanie na obszar metropolitalny.

Foto / grafiki : krakow.pl

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy