Reklama

Kraków

Unijne dotacje na aktywizację społeczno-zawodową Małopolan!

malopolska.pl / SŁ
Dodano: 12.11.2023
Fot. Canva
Fot. Canva
Share
Udostępnij

Do 19 grudnia 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań mających na celu włączenie społeczne i zawodowe. W puli konkursu jest ponad 35,5 mln zł z regionalnych zasobów Funduszy Europejskich.

Źródło wykluczenia społecznego w przypadku osoby z niepełnosprawnością długotrwale bezrobotnej, powracającej do społeczeństwa po odbyciu kary w zakładzie poprawczym czy uchodźcy wojennego jest za każdym razem inne. Wszystkie te osoby łączy jedno – znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia, zwłaszcza grup będących w niekorzystnej sytuacji to cel najnowszego naboru wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu w ramach działania 6.16 Aktywizacja społeczno-zawodowa mogą ubiegać się instytucje nauki i edukacji, administracja publiczna, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne. Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w partnerstwie.

Na co dotacja?

W konkursie można zgłaszać projekty w dwóch typach dotyczących realizacji kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz biernych zawodowo:

  •  Typ A: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo 
  •  Typ B: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych (np. Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej).

W projektach możliwe jest wykorzystanie różnorodnych narzędzi aktywizacyjnych o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Ich dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób objętych wsparciem. Podejmowane działania mają prowadzić do powrotu tych osób na rynek pracy.

W ramach projektów typu B możliwe będzie tworzenie nowych miejsc w istniejących lub nowych podmiotach reintegracyjnych, w których będą świadczone usługi. Dopuszczalne jest także tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych o ile w danym powiecie nie ma jeszcze takiego podmiotu.

Kto adresatem pomocy?

Odbiorcami wsparcia w ramach projektów zgłaszanych do tego konkursu mogą być tylko osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in.: bierne zawodowo (bierność wynika z nauki, uzupełnienia kwalifikacji, choroby, niepełnosprawności lub obowiązków rodzinnych związanych z prowadzeniem domu), osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, przebywające w pieczy zastępczej, nieletni przebywający w zakładach poprawczych lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ofiary przestępstw i przemocy w rodzinie, bezdomni i zagrożeni bezdomnością, osoby odbywające karę pozbawienia wolności, objęte dozorem elektronicznym, osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa, a także osoby należące do społeczności marginalizowanych (np. Romowie) oraz uchodźcy wojenni z Ukrainy.

Jak sfinansować projekt?

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy to 5% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych to 85%. Przy czym maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + środki krajowe) nie może przekroczyć 95%.

Jak złożyć wniosek?

Nabór trwa do 19 grudnia 2023 roku do godziny 15:00. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA dostępnego na stronie internetowej. Wniosek musi być autoryzowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowa dokumentacja i regulamin znajdują się na stronie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie lub dzwoniąc na infolinię +48 12 616 0 616.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy