Reklama
Reklama

Zbycie udziału w nieruchomości a obowiązek podatkowy

A A A
Komentarz AXELO (Ewelina Michalska)

Dodano: 21-11-2017

Zbycie udziału w nieruchomości a obowiązek podatkowy

Przeniesienie udziałów w nieruchomości na drugiego współwłaściciela, jeśli od nabycia nie upłynęło pięć lat podlega opodatkowaniu 19% PIT. Odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat nie jest zwolnione z podatku. Termin „odpłatne zbycie” odnosi się także do zbycia udziałów w zamian za spłatę. Osoba, która otrzymuje spłatę zbywa odpłatnie przysługujący jej udział. Spłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału we wspólnym prawie. Pomiędzy współwłaścicielami dochodzi więc do wymiany dóbr majątkowych. W związku z tym po stronie dokonującego odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy, o ile zdarzenie to ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-2.4011.300.2017.1.APA

Reklama

(Komentarz AXELO Ewelina Michalska)

Problematyka przedstawionej powyżej interpretacji sprowadza się do oceny skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny udział 1/2 w nieruchomości. Jego wartość, odpowiadającą rzeczywistej wartości rynkowej, wyceniono na kwotę 80 000 zł. W ramach postępowania sądowego współwłaściciele dokonali zniesienia łączącego ich stosunku prawnego, w ten sposób, że własność nieruchomości w całości przyznano drugiemu współwłaścicielowi, natomiast Wnioskodawca w zamian otrzymał spłatę. Biegły rzeczoznawca na potrzeby prowadzonego postępowania, wycenił wartość nieruchomości na łączną kwotę 143 000 zł. Połowa tej sumy, bo 72 500 zł miała trafić do rąk Wnioskodawcy. Co istotne, w przedstawionym stanie faktycznym, zniesienie współwłasności  nastąpiło przed upływem 5 lat podatkowych od nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

Wedle takiego stanu rzeczy Wnioskodawca zwrócił się do organu z zapytaniem, czy otrzymana z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości kwota, stanowi dochód z tytułu zbycia nieruchomości opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli wysokość spłaty nie przekracza wartości udziałów we współwłasności określonych w umowie darowizny. Jego zdaniem, uzyskana w wyniku transakcji zbycia udziału kwota, nie rodzi obowiązku podatkowego, gdyż w jej ramach Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego względem nabytego drogą darowizny udziału we współwłasności.

Organ uznał powyższe stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, iż okolicznością wpływającą na powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, jest sam fakt dokonania czynności prawnej – zbycia udziału we współwłasności nieruchomości. Natomiast kwota, jaką otrzymał w zamian, tj. niższa aniżeli wartość udziału w momencie nabycia, nie ma tutaj żadnego znaczenia.  

Reklama

W tym miejscu należy przywołać zasadę opodatkowania odpłatnego zbycia, jaką formułują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 9 ust. 1. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż źródłami przychodów są: odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, czy też innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przywołanej interpretacji organ podatkowy definiuje pojęcie „odpłatnego zbycia”. Obejmuje ono nie tylko transakcje przeprowadzane w ramach umowy sprzedaży, ale także inne dokonywane w ramach stosunków prywatnoprawnych, uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego, np. umowę zamiany czy darowizny. Termin „zbycie” odnosi się bowiem do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do całej rzeczy lub udziału. Za takie czynności prawne należy zatem uznać zniesienie współwłasności, skutkujące przyznaniem rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Osoba, otrzymująca w całości daną rzecz, nabywa jej część ponad dotychczas posiadany i przysługujący jej udział w rzeczy, natomiast ta wyzbywająca się, otrzymuje spłatę pieniężną.     

Reklama

Powyższe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy uznać za trafne i w pełni zgodne z przyjętą dotychczas praktyką organów podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa wprost katalog czynności prawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Okolicznością decydująca o jego istnieniu nie może być sama wartość kwoty spłaty otrzymanej z tytułu zbycia udziału we współwłasności nieruchomości. Przyjęcie takiego rozwiązania skutkowałoby bowiem w praktyce zaniżaniem wartości nabywanych pierwotnie nieruchomości i późniejszym uchylaniem się zbywców od obowiązków podatkowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.