Reklama

Dom

Zbycie udziału w nieruchomości a obowiązek podatkowy

Komentarz AXELO (Ewelina Michalska)
Dodano: 21.11.2017
36153_1
Share
Udostępnij

Przeniesienie udziałów w nieruchomości na drugiego współwłaściciela, jeśli od nabycia nie upłynęło pięć lat podlega opodatkowaniu 19% PIT. Odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat nie jest zwolnione z podatku. Termin „odpłatne zbycie” odnosi się także do zbycia udziałów w zamian za spłatę. Osoba, która otrzymuje spłatę zbywa odpłatnie przysługujący jej udział. Spłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału we wspólnym prawie. Pomiędzy współwłaścicielami dochodzi więc do wymiany dóbr majątkowych. W związku z tym po stronie dokonującego odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy, o ile zdarzenie to ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-2.4011.300.2017.1.APA

(Komentarz AXELO Ewelina Michalska)

Problematyka przedstawionej powyżej interpretacji sprowadza się do oceny skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny udział 1/2 w nieruchomości. Jego wartość, odpowiadającą rzeczywistej wartości rynkowej, wyceniono na kwotę 80 000 zł. W ramach postępowania sądowego współwłaściciele dokonali zniesienia łączącego ich stosunku prawnego, w ten sposób, że własność nieruchomości w całości przyznano drugiemu współwłaścicielowi, natomiast Wnioskodawca w zamian otrzymał spłatę. Biegły rzeczoznawca na potrzeby prowadzonego postępowania, wycenił wartość nieruchomości na łączną kwotę 143 000 zł. Połowa tej sumy, bo 72 500 zł miała trafić do rąk Wnioskodawcy. Co istotne, w przedstawionym stanie faktycznym, zniesienie współwłasności  nastąpiło przed upływem 5 lat podatkowych od nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

Wedle takiego stanu rzeczy Wnioskodawca zwrócił się do organu z zapytaniem, czy otrzymana z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości kwota, stanowi dochód z tytułu zbycia nieruchomości opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli wysokość spłaty nie przekracza wartości udziałów we współwłasności określonych w umowie darowizny. Jego zdaniem, uzyskana w wyniku transakcji zbycia udziału kwota, nie rodzi obowiązku podatkowego, gdyż w jej ramach Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego względem nabytego drogą darowizny udziału we współwłasności.

Organ uznał powyższe stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, iż okolicznością wpływającą na powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, jest sam fakt dokonania czynności prawnej – zbycia udziału we współwłasności nieruchomości. Natomiast kwota, jaką otrzymał w zamian, tj. niższa aniżeli wartość udziału w momencie nabycia, nie ma tutaj żadnego znaczenia.  

W tym miejscu należy przywołać zasadę opodatkowania odpłatnego zbycia, jaką formułują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 9 ust. 1. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż źródłami przychodów są: odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, czy też innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przywołanej interpretacji organ podatkowy definiuje pojęcie „odpłatnego zbycia”. Obejmuje ono nie tylko transakcje przeprowadzane w ramach umowy sprzedaży, ale także inne dokonywane w ramach stosunków prywatnoprawnych, uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego, np. umowę zamiany czy darowizny. Termin „zbycie” odnosi się bowiem do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do całej rzeczy lub udziału. Za takie czynności prawne należy zatem uznać zniesienie współwłasności, skutkujące przyznaniem rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Osoba, otrzymująca w całości daną rzecz, nabywa jej część ponad dotychczas posiadany i przysługujący jej udział w rzeczy, natomiast ta wyzbywająca się, otrzymuje spłatę pieniężną.     

Powyższe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy uznać za trafne i w pełni zgodne z przyjętą dotychczas praktyką organów podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa wprost katalog czynności prawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Okolicznością decydująca o jego istnieniu nie może być sama wartość kwoty spłaty otrzymanej z tytułu zbycia udziału we współwłasności nieruchomości. Przyjęcie takiego rozwiązania skutkowałoby bowiem w praktyce zaniżaniem wartości nabywanych pierwotnie nieruchomości i późniejszym uchylaniem się zbywców od obowiązków podatkowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy