Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Sprzedaż gruntu z budynkiem nie podlega zwolnieniu z VAT

A A A
Komentarz AXELO (Ewelina Michalska)

Dodano: 12-06-2018

Sprzedaż gruntu z budynkiem nie podlega zwolnieniu z VAT

Wyrok NSA z 30 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 889/16 

W wyroku z 30 maja 2018 roku NSA orzekł, że sprzedaż samego gruntu na którym znajdują się ściany budynków z sąsiednich działek stanowi sprzedaż zabudowanego gruntu i jako taka nie podlega zwolnieniu z VAT. Według NSA nie ma znaczenia brak władztwa nad zabudowaniami i brak możliwości sprzedaży ich. Bez znaczenia pozostaje również fakt, czy budynek należy do tego samego podmiotu, co sprzedawany grunt. 

Komentarz AXELO (Ewelina Michalska) 

Przedmiotowa sprawa dotyczyła nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. W toku prac geodezyjnych ujawniono, że została ona częściowo zajęta przez fragmenty ścian trzech budynków mieszkalnych posadowionych na gruncie sąsiednim. Z dokumentacji archiwalnej wynikało, że budynki te zostały wybudowane w latach 80. XX wieku z własnych środków właścicieli działek graniczących. W związku z przekroczeniem granic, właściciele wymienionych wyżej nieruchomości wystąpili do Gminy o sprzedaż prawa własności tej działki w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wobec zgody jednostki samorządu terytorialnego, dokonano podziału omawianej nieruchomości i wydzielono z niej działki o powierzchni: 11 m2, 12 m2 oraz 10 m2, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustalono również, że dla nieruchomości głównej, jak i tych z niej wydzielonych brak jest dokumentów dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzających projekt budowlany, czy udzielających pozwolenia na budowę.  

Reklama

Gmina, chcąc zatem sprzedać działkę w we wspomnianym trybie, zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, czy omawiana sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej VAT). Jej zdaniem, transakcja ta będzie zwolniona z VAT, ponieważ dotyczy samego prawa własności nieruchomości gruntowej, nie odnosi się natomiast do nieruchomości zabudowanej. Mimo że znajdują się na niej ściany budynków, to Gmina nie dysponuje uprawnieniem do rozporządzania budynkami. Powołała się przy tym na treść art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym tylko właściciele mogą nimi rozporządzać nie tylko w znaczeniu cywilnoprawnym, ale i ekonomicznym. W ocenie Gminy, dostawa będzie zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

 Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Gminy za nieprawidłowe. Wskazał bowiem, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wyłącznie te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane. Usytuowanie części budynku na cudzej nieruchomości nie jest natomiast jednoznaczne z faktem, że część ta staje się częścią składową tej nieruchomości, chociaż jest z nią trwale związana, lecz pozostaje nadal częścią składową całego budynku. Zdaniem organu, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest grunt zabudowany częścią budynku znajdującego się na sąsiedniej działce, to w świetle ustawy o VAT nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania częścią tego budynku jak właściciel, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i prawnym. Mimo to uznał, że przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość, na której położone są części budynku (w sensie ekonomicznym należące do sąsiadów). Mimo braku jakichkolwiek wzmianek na temat decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz postępowań związanych z wydawaniem takich decyzji, należało uznać je za zabudowane budynkami, przez co ich sprzedaż nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 VAT. 

Reklama

Z powyższym stanowiskiem organu nie zgodziła się Gmina, wnosząc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o uchylenie wydanej interpretacji oraz zasądzenie zwrotu poniesionych kosztów. Sąd podzielił stanowisko Skarżącej, wskazując, że budynki przynależą do sąsiednich działek w sensie ekonomicznym. Natomiast fakt, że ściany tych budynków znajdują się na sprzedawanym gruncie nie może przesądzać o zabudowanym charakterze sprzedawanych nieruchomości. 

Sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w którym uchylił wyrok WSA, przyznając ostatecznie rację Fiskusowi. Zdaniem Sądu, spornego zwolnienia nie można interpretować wyłącznie przez pryzmat celów, jakie miałby zostać wskutek transakcji osiągnięte – poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność osób fizycznych. Skoro ściany budynków znajdują się na terenie należącym do Gminy, to grunt należy uznać za zabudowany. Wobec tak poczynionych ustaleń, prawo do zwolnienia z VAT w omawianej transakcji Gminie nie przysługuje.     

Komentowane orzeczenie, znacząco odbiega od wypracowanej dotychczas linii orzeczniczej. Podkreślił to chociażby jeden z sędziów składu orzekającego NSA, Krzysztof Wujek. Dotychczas przyjmowano bowiem, że istotą zbycia nieruchomości, na której znajdują się elementy należące do budynku usytuowanego na odrębnej nieruchomości, np. ściany, jest sprzedaż terenu niezabudowanego, do którego stosuje się art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wątpliwości w zakresie wydanego orzeczenia budzi przede wszystkim okoliczność, że sporna dostawa nie obejmuje części budynków znajdujących się na nieruchomości, a samą nieruchomość gruntową. Faktyczne władztwo nad budynkami przysługuje bowiem wyłącznie właścicielom nieruchomości sąsiadującej, a Gmina nie ma prawa do rozporządzania tą częścią budynku w sensie prawnym i ekonomicznym. Fragmenty ścian posadowione na nieruchomości gruntowej przynależą również bezpośrednio do budynku znajdującego się na sąsiednim gruncie. Co więcej, przedmiotowa transakcja miałaby objąć grunty nieprzeznaczone do zabudowy. Przesądza o tym jednoznacznie okoliczność, że ich wymiary wynoszą 10, 11 i 12 m2. Należy w tym miejscu wskazać, że uznanie nieruchomości gruntowej, na której znajdują się elementy budynku sąsiedniego, za zabudowaną w świetle komentowanego orzeczenia, otwiera podatnikom drogę do zastosowania zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 10-10a ustawy o VAT. W zakresie dostaw budynków, budowli lub ich części mogą oni bowiem swobodnie decydować, czy z owego zwolnienia skorzystać, czy też nie, o ile oczywiście spełniają przesłanki do jego zastosowania. 

Reklama

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-01-26 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-26
USD 4,0684 +0,22%
EUR 4,5920 +0,22%
CHF 4,4211 +0,11%
GBP 5,4958 +0,41%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.