Reklama

Dom

Zwolnienie VAT dla lokali mieszkalnych także z udziałem pośrednika

Komentarz AXELO (radca prawny Bernadeta Obszańska)
Dodano: 16.12.2016
30578_Mieszkanie
Share
Udostępnij

Zwolnieniu od podatku VAT podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Przesłankami do zastosowania powyższego zwolnienia są m.in. zawarcie w treści umowy postanowienia o tym, iż lokal będzie wykorzystywany wyłącznie w celach mieszkaniowych, mieszkalny charakter nieruchomości, a także iż usługi świadczone są przez podatnika na własny rachunek.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (2461-IBPP2.4512.713.2016.2.WN)

Komentarz AXELO (radca prawny Bernadeta Obszańska)

Powołana interpretacja sprowadza się do analizy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca zwrócił się do organu z dwoma pytaniami: (1) czy czynności wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (pośrednik), na cele prowadzonej przez nie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług oraz (2) czy z takiego zwolnienia będą korzystały czynności wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz podmiotów trzecich, nie dla celów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, na ich cele mieszkaniowe. Wnioskodawca podał, iż jest właścicielem, wraz z małżonką, lokali mieszkalnych i w przyszłości zamierza nabyć kolejne lokale mieszkalne, które zmierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych założonej przez siebie działalności gospodarczej. Powołane w zapytaniu usługi wynajmu zamierza świadczyć w ramach swej działalności gospodarczej.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego pojawia się zasadniczo jedna wątpliwość – czy ze zwolnienia może korzystać wynajem lokalu mieszkalnego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. W takim bowiem przypadku można zadać sobie pytanie, czy celem umowy zawartej pomiędzy właścicielem lokalu mieszkalnego a pośrednikiem jest cel mieszkaniowy, czy też inny cel gospodarczy.

Jak wskazał organ, przesłanki do zastosowania zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, to (1) świadczenie usługi na własny rachunek, (2) charakter mieszkalny nieruchomości oraz (3) mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy. Organ słusznie uznał, iż w obydwu przypadkach przedstawionych przez wnioskodawcę w przedmiotowej interpretacji, tj. w przypadku wynajmu bezpośredniego jak i przy udziale pośrednika, wnioskodawca zachowa prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. W obydwu przypadkach zostaną bowiem wypełnione łącznie wszystkie przesłanki zwolnienia, określone w powołanym przepisie, tj. przesłanki co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT dla ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego (przedmiot umowy) i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych (cel umowy). Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca. W obydwu bowiem wypadkach lokal mieszkalny ostatecznie przeznaczony jest do celów mieszkaniowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Radca prawny Bernadeta Obszańska


Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy