Regulamin portalu

A A A
Regulamin serwisu internetowego BIZNESiSTYL.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego BIZNESiSTYL.pl należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

W procesie rejestracji konta, użytkownik ma możliwość zaznaczenia czterech pól (opt-in) umożliwiających mu oświadczenie woli zgodnie z podaną obok treścią. Przez zaznaczenie pierwszego pola użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania z serwisu internetowego BIZNESiSTYL.pl oraz w całości akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przez zaznaczenie drugiego pola użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez SAGIER Sp. z o.o. w celu realizacji usług dostępnych w serwisie BIZNESiSTYL.pl. Wyrażenie obu oświadczeń woli jest niezbędne do zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie.

Akceptacja niniejszego regulaminu i polityki prywatności następuje także z chwilą zalogowania się za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

Fakultatywnie, użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjno-promocyjnego (newsletter) oraz informacji handlowej od SAGIER Sp. z o.o. lub od osób trzecich, na zlecenie których działa SAGIER Sp. z o.o.
Niezależnie od rejestracji konta możliwe jest oświadczenie woli otrzymywania biuletynu informacyjno-promocyjnego (newsletter).


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Użyte w niniejszym regulaminie serwisu internetowego BIZNESiSTYL.pl pojęcia należy rozumieć jak następuje:
 
1) formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny znajdujący się pod adresem www.biznesistyl.pl/rejestracja służący do dokonania rejestracji użytkownika w serwisie,
2) konto użytkownika (konto) – dokument elektroniczny powstały w wyniku procesu rejestracji użytkownika w serwisie, a także zbiór usług i funkcji serwisu oraz danych i ustawień użytkownika dostępnych po zalogowaniu się w serwisie na stronie www.biznesistyl.pl/moje_konto,
3) regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego BIZNESiSTYL.pl dostępny pod adresem www.biznesistyl.pl/regulamin.html,
4) rejestracja – proces założenia konta użytkownika,
5) serwis – system teleinformatyczny dostępny pod adresem www.BIZNESiSTYL.pl,
6) treści – artykuły, wywiady, felietony, informacje, wpisy na blogu, pliki, zdjęcia, filmy wideo i ich pochodne, grafiki, pliki muzyczne, komentarze, oświadczenia woli, itp., a także hiperłącza do takich treści,
7) umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie korzystania z konta użytkownika,
8) usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu,
9) ) usługodawca – SAGIER Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mieszka I 48/50, NIP: 8133707464, REGON: 362273565, zwana dalej także: SAGIER Sp. z o.o. ,
10) ustawa o świadczeniu usług elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
11) użytkownik – usługobiorca, który zawarł z usługodawcą umowę; osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby fizyczne poniżej 18 roku życia lub osoby pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo) lub osoby działające jako organ upoważniony do reprezentacji podmiotu nie będącego osobą fizyczną oświadczają, że posiadają wymagane zgody/upoważnienia zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Nazwa serwisu, logo, koncepcja, układ, wygląd graficzny i poszczególne elementy graficzne, oprogramowanie oraz baza danych serwisu podlegają ochronie prawnej.

§2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Serwis jest zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie czasopismem.
2. Serwis współpracuje z tytułami prasowymi, w tym VIP Biznes&Styl (ISSN: 1899 – 6477) oraz Trendy Podkarpackie (ISSN: 2080 - 9832). W serwisie udostępniana jest wersja elektroniczna czasopisma VIP Biznes&Styl oraz Trendy Podkarpackie. Serwis współpracuje z innymi podmiotami, co pozwala na publikację różnorodnych treści w serwisie. Ich zakres jest wyłączną domeną usługodawcy.
3. Dostęp do niektórych usług kwalifikowany jest dokonaniem rejestracji w serwisie oraz użyciem konta użytkownika, a także może być związany z dodatkowym zgłoszeniem chęci skorzystania z nich usługodawcy. Wybór tych usług i sposobu kwalifikowania dostępu wyłączną domeną usługodawcy.
4. Usługi są darmowe, jednakże niektóre z nich mogą stać się odpłatne. Usługobiorca nie zostanie obciążony opłatą za usługi odpłatne, o ile nie wyrazi na nią zgody.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do wybranych usług usługobiorcom, którzy spełniają określone warunki (np. osoby niepełnoletnie), zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Możliwe jest wyrażenie osobnej zgody na otrzymywanie od usługodawcy biuletynu promocyjno-informacyjnego (newsletter) i informacji handlowych, także od osób trzecich, na zlecenie których działa usługodawca.
7. Konto użytkownika umożliwia zamieszczanie w serwisie treści przez użytkownika.
8. Usługobiorca oświadcza, że w zakresie treści, które zamieszcza w serwisie, posiada wszelkie wymagane prawa lub zezwolenia, w szczególności:

1) autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.),
2) dotyczące posiadania lub własności w myśl przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
3) prawa wyłączne w zakresie własności przemysłowej zgodnie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.),
4)  inne, w szczególności z tego względu, że zamieszczenie danych osobowych, wizerunku lub informacji dotyczącej osoby trzeciej w serwisie możliwe jest tylko w sposób legalny, dobrowolny i za zgodą osób, których one dotyczą.
 
9. Usługobiorca tym samym oświadcza, że zamieszczane treści nie naruszają w szczególności dóbr osobistych i praw wyłącznych lub niewyłącznych osób trzecich, niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także, że są wolne od wad prawnych lub roszczeń osób trzecich.
10. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich w związku z zamieszczeniem treści w serwisie. W związku z tym usługobiorca przyjmuje na siebie zobowiązanie do pełnej zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, których żądać mogą te osoby, lub do zapłaty opłat należnych twórcom, wykonawcom, producentom, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podmiotom z tytułu zamieszczania w serwisie treści będących utworów, jeżeli opłaty takie staną się należne.
11. Usługobiorca udziela usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo (dożywotniej, niezależnej od żywotności konta użytkownika w serwisie) i nieodwołalnej licencji na utrwalanie, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechniane zamieszczanych przez użytkownika w serwisie treści, na wszystkich polach eksploatacji, przez które rozumie się co najmniej opublikowanie, wprowadzenie do obrotu, rozporządzanie, korzystanie, rozpowszechnianie, opracowanie, zwielokrotnienie, najem, użyczenie, odtworzenie, darowanie praw do utworu, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w inny sposób, publiczne odtwarzanie, nadawanie, umieszczanie w Internecie, także do celów reklamowych i promocyjnych. Usługobiorca oświadcza, że ma prawo do udzielenia takiej licencji w zakresie swojego prawa dysponowania treścią i zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia wynikające z naruszenia praw osób trzecich, których usługodawca mógłby dokonać w zaufaniu do tego oświadczenia usługobiorcy.
12. Usługobiorca oświadcza, że w związku z oświadczeniami wskazanymi w § 2 ust. 8-11 regulaminu zachowywać będzie szczególną staranność w trakcie zamieszczania treści w serwisie, w tym zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy – Kodeks cywilny.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w serwisie treści. Nie dokonuje ich weryfikacji lub kontroli pod względem zgodności z regulaminem, o ile nie zostanie on zawiadomiony o możliwym naruszeniu przyjętych postanowień.
14. Powzięcie wiadomości o możliwym naruszeniu regulaminu upoważnia każdego do niezwłocznego zawiadomienia usługodawcy o tym fakcie, którego dokonać można poprzez przesłanie wiadomości w sposób wskazany pod adresem internetowym www.biznesistyl.pl/kontakt.
15. W treści zawiadomienia należy podać dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego (co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), wskazać zgłaszaną treść i charakter naruszenia. Przyjmuje się, że osoba zgłaszająca czyni to w dobrej wierze.
16. Jeżeli okaże się, że brak było dobrej wiary zgłaszającego naruszenie, usługodawca może zastosować środki przepisane prawem (w tym roszczenia odszkodowawcze z art. 415 k.c. i nast.) celem naprawienia szkody poniesionej w zw. z zawiadomieniem.
17. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, usługodawca dokonuje jego oceny. Stwierdzenie, że doszło do naruszenia postanowień regulaminu uprawnia usługodawcę m.in. do:
 
1) uniemożliwienia dostępu do treści, których dotyczyło zawiadomienie,
2) usunięcia konta użytkownika, z którego dokonano naruszenia,
3) uniemożliwienia użytkownikowi, który dokonał naruszenia, pod identyfikującymi go adresem poczty elektronicznej, ponownej rejestracji.
 
18. Wraz z zamieszczeniem treści w serwisie, usługobiorca wyraża zgodę na wgląd w te treści oraz ich wykorzystanie przez pozostałych usługobiorców w ramach dozwolonego użytku.
19. W przypadku, jeżeli usługodawca zostanie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, usługobiorca zobowiązany będzie niezwłocznie zwrócić usługodawcy równowartość odszkodowania, kary lub grzywny, wraz z pokryciem wszelkich strat lub udokumentowanych kosztów (w tym kosztów np. zastępstwa procesowego) w szczególności w zw. z §2 ust. 8-11,  regulaminu.
20. Treści zamieszczane przez usługobiorców nie stanowią poglądów lub opinii usługodawcy.
21. Podpis składający się z imienia i nazwiska to informacja wyróżniająca użytkowników, umieszczana obok ich treści. Podpis może być także hiperłączem, które zezwala na przejście do strony podsumowującej działalność użytkownika w serwisie.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprawy techniczne

1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy są następujące:
 
1) przeglądarka internetowa Firefox 16+, Internet Explorer 10+, Opera 11+, Chrome 22+, Safari 6+ lub nowsze z obsługą JavaScript,
2) w pewnych przypadkach oprogramowanie Flash 4 lub nowsze,
3) konto poczty elektronicznej,
4) połączenie z siecią Internet.
 
2. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań celem zapewnienia jak najlepszego poziomu świadczenia usług. Za ewentualne przerwy, awarie w świadczeniu usług zależne lub niezależne od jego woli nie ponosi odpowiedzialności.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość technicznego modyfikowania sposobu funkcjonowania serwisu w celu zwiększenia jakości. Ocena jakości należy do usługodawcy. Zmiany funkcjonowania bez naruszenia praw i obowiązków użytkownika nie wymagają jego powiadomienia w formie odrębnej wiadomości.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w korzystaniu z usługi leżące po stronie użytkownika.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wyświetlanych w serwisie reklam i zawartości treści zamieszczanych przez użytkowników.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przesyłania użytkownikowi na znajdujący się w bazie danych adres poczty elektronicznej informacji ogólnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania serwisu, które nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Umowa

7. Korzystanie z konta użytkownika wymaga dokonania procesu rejestracji, w wyniku którego zawarta zostaje umowa. Czas jej trwania nie jest z góry oznaczony.
8. Utworzenie konta użytkownika polega na wypełnieniu obligatoryjnie wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym, w tym na podaniu danych identyfikujących (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło) oraz zaznaczeniu dwóch pól (opt-in) umożliwiających oświadczenie woli zgodnie z podaną obok treścią. Przez zaznaczenie pierwszego pola użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz w całości akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przez zaznaczenie drugiego pola użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez SAGIER Sp. z o.o. w celu realizacji usług dostępnych w serwisie BIZNESiSTYL.pl. Wyrażenie obu oświadczeń woli jest niezbędne do zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie.
9. Utworzenie konta użytkownika następuje także z chwilą zalogowania się w serwisie za pośrednictwem serwisu Facebook.com. Klikając w pole „Połącz z Facebook” lub „Zaloguj z Facebook” albo odpowiednio o odpowiednio innej nazwie, użytkownik oświadcza, że akceptuje treść regulaminu i polityki prywatności. Serwis Facebook.com przekazuje usługodawcy takie dane jak imię nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, identyfikator użytkownika, listę znajomych i inne informacje, które usługobiorca udostępnia publicznie, na co usługodawca wyraża zgodę.
10. Użytkownik zobowiązany jest w każdym czasie do podawania aktualnych danych zgodnych z prawdą oraz ich niezwłocznej aktualizacji w razie zmiany poprzez dokonanie edycji w odpowiednim miejscu w panelu konta użytkownika (www.biznesistyl.pl/moje_konto). Użytkownik jest uprawniony do założenia jednego konta użytkownika.
11. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym za naruszenie praw osób trzecich lub wprowadzenie w błąd co do swojej osoby lub co do treści oświadczenia woli.
12. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania bez podania przyczyn w każdym czasie. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta użytkownika w odpowiednim dokumencie panelu konta użytkownika (www.biznesistyl.pl/moje_konto). Usługodawca zachowuje prawa nabyte (w tym niewyłączne, nieograniczone czasowo i nieodwołalne licencje) od usługobiorcy. Usunięcie konta użytkownika z bazy danych następuje automatycznie lub z chwilą jego potwierdzenia przez usługodawcę w terminie do 90 dni od chwili otrzymania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy.
13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość skrócenia, przeredagowania, uniemożliwienia dostępu lub usunięcia treści, uniemożliwienia użytkownikowi ponownego zamieszczenia treści, natychmiastowego zawieszenia konta użytkownika, usunięcia konta użytkownika lub uniemożliwienia użytkownikowi ponownej rejestracji w sytuacji, w której we własnym zakresie, z  uprawdopodobnionego zawiadomienia lub od organów do tego upoważnionych powziął wiadomość o naruszeniu postanowień regulaminu. Wybór jednego z podanych środków należy do usługodawcy, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej lub wydane na ich podstawie prawomocne orzeczenia lub decyzje stanowią inaczej.
14. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi  w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu z niej przez usługobiorcę w sposób niezgodny z regulaminem lub z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
15. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w tym o charakterze wulgarnym. Usługodawca zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem usługobiorcy, innych użytkowników lub podmiotów trzecich.
16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika.
17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).
18. W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do konta innego użytkownika.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego usługodawcy wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu lub niewłaściwej jakości usług (dalej: usterki).
2. Zgłoszeń dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości w sposób wskazany pod adresem internetowym www.biznesistyl.pl/kontakt.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia, w którym usterka została wykryta, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania. W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, usługodawca poinformuje zwrotnie na podany adres poczty elektronicznej o jej rozpatrzeniu i wyniku lub pozostawieniu bez rozpoznania z przyczyny określonej w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w terminie przepisanym, usługodawca powiadomi o tym zgłaszającego wraz z podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis problemu będącego podstawą reklamacji.
5. Usługodawca ma możliwość wglądu w konto użytkownika w zakresie wymagającym sprawdzenia i usunięcia usterki.
6. Usługodawca nie będzie rozpoznawać reklamacji, które wynikają z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień regulaminu lub innych informacji ogłaszanych w serwisie lub za pomocą wiadomości e-mail w myśl § 3 ust. 6 regulaminu.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA WŁASNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest SAGIER Sp. z o.o. Aneta Gieroń-Górak, Adam Cynk z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mieszka I 48/50.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z funkcjonalności serwisu, w tym bycia stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgłoszenia reklamacji oraz dostosowania serwisu i reklam do potrzeb użytkowników.
3. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawienia w panelu konta użytkownika (pod adresem www.biznesistyl.pl/moje_konto) lub poprzez przesłanie wiadomości w sposób wskazany pod adresem internetowym www.biznesistyl.pl/kontakt.
4. Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych można złożyć przesyłając wiadomość w sposób wskazany pod adresem internetowym www.biznesistyl.pl/kontakt.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w zakresie podstawowych danych, w celu skorzystania przez użytkownika z funkcjonalności serwisu.
6. Od chwili założenia konta przez użytkownika, usługodawca przetwarza obligatoryjnie podaje dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także hasło i zgody na przetwarzanie odpowiednich danych lub informacji. O ile podaje zostają fakultatywne dane, usługodawca przetwarza także informację o wieku, płci lub zawodzie użytkownika. W trakcie postępowania reklamacyjnego, usługodawca przetwarza podane w nim dane. Usługodawca przetwarza także IP usługobiorcy.
7. Usługodawca ma możliwość ujawnienia danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych jedynie na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca jest uprawiony do ujawnienia im także tych danych, o których mowa w ustępie 10 poniżej.
8. W przypadku korzystania z funkcjonalności serwisu w sposób niezgodny z regulaminem, usługodawca jest uprawniony do ustalenia zakresu odpowiedzialności, w tym do przetworzenia danych osobowych użytkownika. Usługodawca ma prawo żądania niezwłocznego zaprzestania naruszeń żądania i naprawienia wyrządzonej nimi szkody.
9. W trakcie korzystania z usług, serwis zbiera dane zawarte w tzw. plikach logów, które zawierają informacje takie jak: numer IP, nazwa sieciowa komputera (host), dostawca Internetu (np. Netia), przeglądarka (np. Mozilla Firefox), czas spędzony w serwisie, strony, które w tym czasie są otwierane przez użytkownika.
10. Każda zamieszczona w serwisie treść posiada dane ją identyfikujące, takie jak podpis użytkownika, data zamieszczenia, nr IP komputera, z którego dokonano zamieszczenia.
11. Usługodawca stosuje mechanizm „cookies” służący do identyfikacji przeglądarki usługobiorcy. Mechanizm „cookies” dostarcza danych statystycznych o ruchu usługobiorców i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.
12. W serwisie wyświetlane są reklamy pochodzące z serwerów zewnętrznych. Niektórzy ich dostawcy, np. Google może używać mechanizmu „cookies”, tzw. sygnalizatorów WWW czy „cookies DART”, które polegają na tym, że w momencie wyświetlania kreacji reklamowej reklamodawca otrzymuje informację zawierających m.in. adres IP, dostawcy Internetu lub rodzaju przeglądarki. Pozwala to na indywidualizację wyświetlanych użytkownikom reklam w oparciu o geolokalizację lub zainteresowania użytkowników na podstawie najczęściej odwiedzanych stron.
13. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników. W każdej chwili możliwe jest wyłączenie tego mechanizmu w przeglądarce użytkownika, jednakże spowodować to może utrudnienia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności serwisu.
14. Ruch w serwisie monitorowany jest za pośrednictwem aplikacji Google Analitycs oraz statystyk wewnętrznych. Pozwalają one na przetwarzanie danych statystycznych o sposobie korzystania i popularności stron serwisu. Dane te nie pozwalają na identyfikację użytkowników.
15. O ile użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, jego adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany w celu przygotowania i wysyłania mu tej informacji handlowej przez usługodawcę lub podmioty, na zlecenie których usługodawca działa.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego wstrzymania świadczenia usług w serwisie w związku z potrzebą przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia serwisu bez podania przyczyny bez uprzedniego powiadomienia.
3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku braku zakończenia sporu w tym trybie, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy według siedziby dla usługodawcy.
4. Uznanie poszczególnych postanowień regulaminu za nieważne lub bezskuteczne nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia należy zastosować normę, która jest najbliższa celowi nieważnego postanowienia lub całego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie www.biznesistyl.pl/regulamin.html. Równocześnie z tym umieszczeniem, użytkownik dokonujący logowania w serwisie zostanie poproszony o oświadczenie akceptacji zmian. Brak akceptacji powoduje zawieszenie w możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu dostępnych po zalogowaniu, z zachowaniem praw nabytych do tej chwili po obu stronach.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2013 r.

Aktualizacja: 24.02.2013 r.
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-05-30 10:08
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.